לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר בנושא מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים

רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר מקצועי (קישור לטיוטההמַסדיר מיסוי הכנסות שהתקבלו בקשר עם פעילויות המערבות מטבעות וירטואליים, כגון: הביטקוין והלייטקוין.
 
על-פי טיוטת החוזר, המטבעות הווירטואליים אינם מהווים "מטבע" או "מטבע חוץ" לעניין חוק בנק ישראל ומשכך גם לעניין פקודת מס הכנסה, ובהתאם יש לראות בהם בגֶדר "נכס" כמשמעותו בסעיף 88 לפקודה שהרווח ממכירתם חייב במס רווחי הון (זולת בידי מי שמדובר לגביו בהכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה).
טיוטת החוזר מתייחסת גם לשימוש במטבע וירטואלי לצורך רכישת נכס או שירות, אשר מהווה על-פי הטיוטה עסקת חליפין; וכן להשלכות מע"מ הגלומות בשימוש/מכירה של מטבע כאמור.