לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 227 לפקודה – הוראות חדשות לצורך יישום הסכם ה-FATCA

פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 227), התשע"ו–2016 (קישור לתיקון).
בגדרו של התיקון נקבעו מספר הוראות לצורך יישום הסכם ה-FATCA שנחתם ביוני 2014 בין ממשלת ישראל לממשלת ארה"ב (בו התחייבה ממשלת ישראל להורות לגופים פיננסיים ישראליים החייבים בדיווח לבדוק חשבונות המתנהלים אצלם ולהעביר לרשות המיסים מידע על אודות חשבונות של לקוחות המוחזקים באופן ישיר או עקיף בידי אזרחי ארה"ב ותושביה וכן התחייבה כי רשות המסים תעביר את המידע האמור לרשויות המוסמכות בארה"ב) ולצורך חתימה על הסכמים נוספים לחילופי מידע.