לוגו אלכס שפירא ושות׳

מיסוי תקבול שקיבל עובד בגין המצאה שהמציא במסגרת עבודתו

פורסם פסק-הדין בעניין סגל (קישור לפסק-הדין).
 
המערער, עובד חברת מגל מערכות ביטחון בע"מ ("החברה"), המציא ופיתח מערכת בתחום האבטחה הנקראת DreamBox ("המערכת").
בהסכם עם החברה משנת 2001 נקבע, כי בנוסף למשכורתו יהיה זכאי המערער לקבלת 5% ממַחזור המכירות של הפעילות החדשה והנוספת להרחבת שוק היעד של המערכת, אך לא פחות מ-60,000 ש"ח ולא יותר מ-600,000 ש"ח.
משנתגלעה מחלוקת בין הצדדים בנוגע לזכאותו של המערער לתשלום האמור, נחתם ביניהם בשנת 2008 הסכם, בגדרו ויתר המערער על זכותו לתבוע את החברה בקשר להפרת ההסכם מ-2001 הנטענת על-ידו ועל זכויותיו במערכת, וזאת בתמורה לתשלום חד-פעמי בסך 308,960 ש"ח.
המשיב (פקיד-שומה נתניה) סיוֵוג את התשלום כהכנסה ממשכורת בהתאם לסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, וזאת בשעה שלטענת המערער יש לסוַוג את התשלום כרווח הון. מכאן הערעור.
 
בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד, מפי השופט ד"ר ש' בורנשטין, דחה את הערעור.
השופט ד"ר בורנשטין חזר על קביעתו בעניין ברמן (ע"מ 55727-04-13) לפיה תנאי ראשוני ובסיס לסיווג תשלום המשולם ממעביד לעובד כרווח הון הוא שיעלה בידי הנישום לשכנע כי התמורה שקיבל ממעבידו אינה תחליף או מַסווה להכנסת עבודה; וכי לא עלה בידי המערער לעמוֹד בנטל זה.
שכּן, מלבד עדותו של המערער בכל הנוגע לנסיבות כריתת ההסכמים עִמו, לא הובאה כל עדות או ראיה כלשהי אחרת שיש בה כדי לתמוך בעמדתו לפיה הייתה לו זכות קניין בנכס וכי הוא מכר אותה.
כמו-כן, אף אם היה המערער מוכיח קיומה של זכות זו, לא היה בכך כדי להועיל, שכּן זכות זו הגיעה לידיו בזיקה לעבודתו (וראו גם סעיף 47 לפסק-הדין שם מייחס השופט ד"ר בורנשטין חשיבות לכך שהחברה ניכתה מהתשלום שבמחלוקת מס במקור בהתאם לשיעור המס השולי).