לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות בנושא מיזוגים ופיצולים

מחלקת מיזוגים ופיצולים (בראשות רו"ח צביקה בראל) שבחטיבה המקצועית ברשות המיסים פרסמה שלוש החלטות מיסוי חשובות:
 • החלטת מיסוי 4362/15 (קישור להחלטה)
  עניינה של ההחלטה במיזוג חברה פרטית תושבת ישראל ("החברה המעבירה") לתוך חברה ציבורית תושבת ישראל אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב ואשר מחזיקה 100% ממניות החברה המעבירה.
  בגדרהּ של ההחלטה אוּשר המיזוג של החברה המעבירה לתוך החברה הקולטת, וזאת בהתאם להוראות סעיף 103ט(ד) לפקודה ולתקנות מס הכנסה (מיזוג חברות שמתקיימים ביניהן יחסים מיוחדים), התשנ"ה–1995 כשמועד המיזוג יהיה בתום הרבעון השלישי של שנת-המס.

   
 • החלטת מיסוי 9836/15 (קישור להחלטה)
  במסגרת זו, אישרה מחלקת מיזוגים ופיצולים מיזוג בין שתי חברות שנוצרו במסגרת העברת נכסים בתמורה להקצאת מניות ועל-פי הוראות סעיף 104א לפקודה, בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה.
  זאת, תוך שהמיזוג לא יהווה הפרה של שינוי המבנה הראשון והשני ולא ייחשב כאי-קיום התנאים הקבועים בסעיף 104א לפקודה, בהתאם לכללי מס הכנסה (תנאים שבהם פיצול או מיזוג של חברה שאליה הועבר נכס לא ייחשבו כאי קיום תנאים), התשס"ב–2002.

   
 • החלטת מיסוי 7368/15 (קישור להחלטה)
  עניינה של החלטה זו בשתי חברות: האחת, חברה פרטית תושבת ישראל  העוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים בענף המסחר הקמעונאי ("החברה הנעברת"); השנייה, חברה ציבורית תושבת ישראל אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב והמוגדרת כ"שלד בורסאי" ("החברה הקולטת").
  במסגרת ההחלטה אוּשר מיזוג בדרך של החלפת מניות בין החברה הנעברת והחברה הקולטת
  (כך שכּל בעלי הזכויות בחברה הנעברת יעבירו את כל זכויותיהם בחברה הנעברת לידי החברה הקולטת בתמורה למניות בחברה הקולטת) וכן פיצול אופקי של החברה הנעברת בגדרו תפוצל  אחת משתי הפעילויות לחברה אחות (חדשה) של החברה הנעברת.
  זאת, מבלי שהפיצול יהווה הפרה של תנאי המיזוג, בהתאם ל
  כללי מס הכנסה (תנאים שבהם העברת נכסים על ידי חברה קולטת או פיצולה לא ייחשבו כאי קיום תנאים), התשס"ב–2002.