לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי חדשה בנושא העברת מניות בפטור ממס

פורסמה החלטת מיסוי מס' 4629/15 (קישור להחלטה) שעניינה בבני-זוג המחזיקים, כל אחד, ב-25% ממניות חברה פרטית (יתרת המניות מוחזקת על-ידי חברה פרטית אחרת) והמעוניינים להעביר את מניותיהן לחברה חדשה בתמורה להקצאת מניות בלבד בחברה זו. זאת, בפטוֹר ממס בהתאם להוראות סעיף 104ב(א) לפקודת מס הכנסה (שעניינן בהעברת נכס שבבעלות משותפת לחברה חדשה בתמורה להקצאת מניות בחברה זו).

במסגרת ההחלטה נקבע, כי העברת המניות אכן פטורה ממס בהתאם להוראות סעיף 104ב(א) לפקודה. זאת, בכפוף לתנאים המנויים בהחלטה (והקבועים גם בהוראות סעיף 104 לפקודה).