לוגו אלכס שפירא ושות׳

הוארך מועד הגשת בקשות בהתאם להסדרי-המעבר לנאמנויות נהנה תושב ישראל ולמסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים

במבזק מיום 9.3.2014 דיווחנו אודות פרסום הֶסדרי-המַעבר מטעם רשויות המס שיחולו על נאמנויות שהוקמו לפני יום 31.12.2013 ואשר היוצר שלהן הינו תושב-חוץ והנהנה הינו תושב ישראל (קישור להסדרים).
זאת, בעקבות חקיקת תיקון 197 לפקודת מס הכנסה.
 
ביום 15.12.2014 הודיעה רשות המיסים על מתן ארכה למועד הגשת הבקשות להיכלל בהסדרי המַעבר, בצירוף הנספחים הרלבנטיים למשרדי פקיד-שומה תל-אביב 1 ו-3, לפי העניין, וזאת עד ליום 30.6.2015.
ואילו ביום 25.12.2014 הודיעה רשות המיסים על מתן אורכה למסירת הודעות (בטופס 147 ובטופס 154) על "נאמנות קרובים" שהוקמה לפני 1.1.2014 ועל בחירת מסלול המיסוי בנאמנות קרובים שהוקמה לפני המועד האמור.
 
היום, ובעקבות בקשותיהן של הלשכות המקצועיות וציבור הנאמנים, הודיעה רשות המיסים על מתן אורכה נוספת למועד הגשת בקשות להיכלל בהסדרי המַעבר לנאמנויות תושב ישראל, וזאת עד ליום 31.12.2015.
בנוסף, הודיעה רשות המיסים על מתן אורכה נוספת למסירת ההודעות ביחס לנאמנות קרובים על-ידי הנאמן עד ליום 31.12.2015 או עד מועד החתימה על הֶסדר מַעבר לנאמנות, לפי המוקדם (היה והנאמן לא יבחר בטופס 154 שיגיש במועד האמור את מסלול המיסוי שיחול על נאמנות הקרובים יראוהו כאילו בחר במסלול מיסוי של חיוב במס של נהנה תושב ישראל בנאמנות במועד החלוקה, כאמור בסעיף 75ח1(ד)(2) לפקודה).