לוגו אלכס שפירא ושות׳

טבעת החנק לגבי הון בלתי-מוצהר מתהדקת: פורסם תזכיר חוק שעניינו בחילופי מידע

במבזק מיום 9.2.2014 דיווחנו אודות פרסום הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 200), התשע"ד-2014 ("הצעת החוק") (קישור להצעת החוק), בגדרהּ הוצע להוסיף לפקודת מס הכנסה את פרק רביעי בחלק י' שיעסוק בחילופי מידע לפי הסכם בין-לאומי, המוגדר כהסכם למניעת כפל-מס וכן הסכם לחילופי מידע (המוגדר כהסכם בין מדינת ישראל לבין מדינה אחרת שענייננו סיוע לרבות חילופי מידע, לשם אכיפת חוקי המס של ישראל או דיני המס של המדינה האחרת) ולפיו יתאפשר למנהל רשות המסים (או למי שהוא הסמיך לעניין זה) להעביר מידע לרשות מס במדינה אחרת בהתאם להסכם בין-לאומי (כמשמעותו לעיל, דהיינו גם אם אינו הסכם למניעת כפל-מס), בין אם על-פי בקשתה של אותה רשות מס ובין אם ביוזמת המנהל. זאת, בכפוף למלוא התנאים והסייגים המנויים בהצעת החוק ועל אף הוראות הסודיות הקבועות בפקודת מס הכנסה.
במקביל, הוצע בהצעת החוק, כי לצורך איסוף המידע לשם העברתו למדינה אחרת לפי הסכם בין-לאומי, יהיו למנהל ולפקיד-השומה אותן הסמכויות שיש להם לפי סעיפים 135 עד 140א לפקודה לצורך איסוף מידע לשם אכיפת חוקי המס בישראל.
 
הצעת החוק האמורה לא נעשתה לחוק, אך היום פורסם תזכיר חוק* לתיקון פקודת מס הכנסה (קישור לתזכירהכולל לא רק את  הוראות אותו פרק רביעי שמוצע להוסיף לחֵלק י' לפקודה (במספר שינויים בהשוואה להצעת החוק) אלא גם הוראות נוספות ובכללן הוראות ליישום ה-FATCA** וחילופי המידע האוטומטיים (CRS) שייחתמו במתכונת של הסטנדרט שטָבע ארגון ה-OECD.
* הליך החקיקה בדרך של פרסום תזכיר חוק למרות הצעת החוק הקודמת נעשה, ככל הנראה, עֵקב החלפת הממשלה.
**  Foreign Account Tax Compliance Act.
 
נזכיר, כי רשות המיסים פרסמה הוראת השעה  לתקופה של שנה בנושא גילוי מרצון (קישור להוראה) במסגרתה הוסדרה הגשת בקשות אנונימיות לגילוי מרצון, עליהן תחולנה, בשינויים המחויבים, הוראות נוהל גילוי מרצון; וכן "מסלול מקוצר" לטיפול בבקשות לגילוי מרצון שההון הנכלל בגדרן אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ש"ח בשנות הדיווח (במסלול זה לא תתאפשר הגשת בקשות אנונימיות והבקשות שתוגשנה תהיינה כפופות, בשינויים המחויבים, להוראות נוהל גילוי מרצון).
עוד נזכיר, כי על-פי הנוהל החדש לגילוי מרצון (קישור לנוהל החדש), המחליף את הנוהל וההוראות הקודמים והינו בתוקף עד ליום 31.12.2016, מנויים התנאים לביצוע הליך של גילוי מרצון, אופן ביצוע הגילוי והתנאים והסייגים לקבלת חסינות מפני הליך פלילי.
 
אנו שבים אפוא, וממליצים לבחון בהקדם את הנוהל המעודכן ואת היתָכְנותו בנסיבות הרלבנטיות.
כאמור, האפשרות לבצע גילוי מרצון אנונימי ניתנה לשנה בלבד כך שניתן ליישמה רק עד ליום 6.9.2015! 
 
משרדנו הינו עתיר ניסיון בתחום זה, לרבות בהיקפי מס משמעותיים, ועומד לרשותכם לביצוע פניות מיידיות.