לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית בנושא גילוי מרצון

במבזק מיום 7.9.2014 דיוַוחנו כי רשות המיסים פרסמה הוראת השעה  לתקופה של שנה בנושא גילוי מרצון (קישור להוראה).
בגדרה של ההוראה, הוסדרה הגשת בקשות אנונימיות לגילוי מרצון, עליהן תחולנה, בשינויים המחויבים, הוראות נוהל גילוי מרצון.
עוד נכלל בהוראה "מסלול מקוצר" לטיפול בבקשות לגילוי מרצון שההון הנכלל בגדרן אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ש"ח בשנות הדיווח.
במסלול זה לא תתאפשר הגשת בקשות אנונימיות והבקשות שתוגשנה תהיינה כפופות, בשינויים המחויבים, להוראות נוהל גילוי מרצון.

ואילו במבזק מיום 8.9.2014 דיוַוחנו אודות פרסום הנוהל החדש לגילוי מרצון (קישור לנוהל החדש).
כפי שציינו שם, בגדרו של הנוהל החדש, המחליף את הנוהל וההוראות הקודמים והינו בתוקף עד ליום 31.12.2016, מנויים התנאים לביצוע הליך של גילוי מרצון, אופן ביצוע הגילוי והתנאים והסייגים לקבלת חסינות מפני הליך פלילי.
 
הבוקר פרסמו רשויות המס את הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 11/2014 (קישור להוראה) הבאה להבהיר את דרכי הטיפול בבקשות המוגשות דרך שלושת המסלולים האפשריים, יחד עם תהליכי העבודה הנלווים לטיפול בבקשות במשרדי השומה.

מומלץ אפוא, לבחון את מסלולי הגילוי הרצון השונים ואת היתָכְנותם בנסיבות הרלבנטיות.
משרדנו הינו בעל ניסיון עשיר בעניין זה ועומד לרשותכם לצורך קבלת ייעוץ והגשת פניות מיידיות לרשויות המס.