לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשות המיסים החליטה על דחיית מועד מסירת ההודעות ביחס לנאמנות קרובים שהוקמה לפני 1.1.2014

כידוע, בגדרו של חוק ההסדרים בוצעה שורה ארוכה של תיקונים בפקודת מס הכנסה ובכלל זאת בפרק רביעי 2 שבחלק ד לפקודה שעניינו במיסוי נאמנויות.
במסגרת התיקונים האמורים נתווסף, בין היתר, המונח "נאמנות קרובים" שהיא נאמנות שבּה היוצר הינו תושב-חוץ, הנהנה הוא תושב ישראל ובין היוצר לנהנה שהוא תושב ישראל מתקיימים יחסים מיוחדים.
כמו-כן, נקבע, כי על הנאמן בנאמנות קרובים להודיע לפקיד-השומה הן על יצירת הנאמנות (בטופס 154) והן על בחירתו באחד ממסלולי המיסוי (בטופס 154), כאשר את הטפסים יש להגיש תוך 60 יום ממועד הקמת הנאמנות או ממועד הפיכתה לנאמנות קרובים, ולגבי נאמנות קרובים שהוקמה לפני 1.1.2014 נדרש היה למסוֹר את ההודעות כאמור עד ליום 30.1.2014.
 
ביום 3.2.2014 פרסמה רשות המיסים הודעה לפיה הוחלט על מתן אורכה למועד מסירת ההודעות ביחס לנאמנות קרובים שהוקמה לפני 1.1.2014 ("יום התחילה"), וזאת עד ליום 30.6.2014 (קישור להודעה).
ואילו ביום 9.3.2014 פרסמה רשות המסים את הֶסדרי-המַעבר שיחולו על נאמנויות שהוקמו לפני יום 31.12.2013 ואשר היוצר שלהן הינו תושב-חוץ והנהנה הינו תושב ישראל (קישור להסדרי-המַעבר).
 
היום פרסמה רשות המיסים הודעה נוספת, לפיה על רקע בקשות שהועלו על-ידי לשכות המייצגים וציבור הנאמנים, הוחלט על מתן אורכה נוספת למועד מסירת ההודעות לעיל ביחס לנאמנות קרובים שהוקמה לפני יום התחילה. זאת כדלקמן:

את ההודעות לעיל על נאמנות קרובים ימסור הנאמן לפקיד השומה עד ליום 31.12.2014 או עד מועד החתימה על "הסדר מעבר" לנאמנות, לפי המוקדם שביניהם ("ההודעה הראשונית"). עם זאת, לאחַר שנמסרה ההודעה הראשונית, יוכל הנאמן למסור את ההודעה על בחירת מסלול המיסוי בנאמנות קרובים, באמצעות הגשת טופס 154 נוסף, עד מועד הגשת הדו"ח של הנאמנות לפי סעיף 131 לפקודה לשנת-המס 2014 או עד מועד החתימה על "הסדר מעבר" לנאמנות, לפי המוקדם ("ההודעה הנוספת"). לא הגיש הנאמן במועד האמור את ההודעה הנוספת, יראו אותו כאילו בחר במסלול מיסוי של חיוב במס של נהנה תושב ישראל בנאמנות במועד החלוקה, כאמור בסעיף 75ח1(ד)(2) לפקודה.