לוגו אלכס שפירא ושות׳

הצעת חוק חדשה: חילופי מידע בין רשויות המס בישראל לבין רשויות מס זרות לא רק מכוח אמנות המס!

פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 200), התשע"ד-2014 ("הצעת החוק") (קישור להצעת החוק).
 
בגדרה של הצעת החוק מוצע להוסיף לפקודת מס הכנסה את פרק רביעי בחלק י' שיעסוק בחילופי מידע לפי הסכם בין-לאומי, המוגדר כהסכם למניעת כפל-מס וכן הסכם לחילופי מידע (המוגדר כהסכם בין מדינת ישראל לבין מדינה אחרת שענייננו סיוע לרבות חילופי מידע, לשם אכיפת חוקי המס של ישראל או דיני המס של המדינה האחרת).
במסגרת הפרק החדש יתאפשר למנהל רשות המסים (או למי שהוא הסמיך לעניין זה) להעביר מידע לרשות מס במדינה אחרת בהתארם להסכם בין-לאומי (כמשמעותו לעיל, דהיינו גם אם אינו הסכם למניעת כפל-מס), בין אם על-פי בקשתה של אותה רשות מס ובין אם ביוזמת המנהל. זאת, בכפוף למלוא התנאים והסייגים המנויים בהצעת החוק ועל אף הוראות הסודיות הקבועות בפקודת מס הכנסה.
במקביל, מוצע בהצעת החוק, כי לצורך איסוף המידע לשם העברתו למדינה אחרת לפי הסכם בין-לאומי, יהיו למנהל ולפקיד-השומה אותן הסמכויות שיש להם לפי סעיפים 135 עד 140א לפקודה לצורך איסוף מידע לשם אכיפת חוקי המס בישראל.
עוד מוצע בהצעת החוק, כי שר האוצר יפרסם הודעה ברשומות על כל הסכם לחילופי מידע שנחתם, כדי להביאו לידיעת הציבור.