לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט - האם ניתן להחיל על כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) את מדרגות המס הקבועות בסעיף 121 לפקודה?

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין כהן ואח' (קישור לפסק-הדין).
 
המערערים, דורון כהן וגד בן אפרים, הועסקו במשרד ראש הממשלה ונשלחו לשליחות בת מספר שנים מחוץ לישראל.
המעסיק חישב את חבותם של המערערים במס הכנסה בהתאם לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982 ("הכללים"). בהתאם, לא נוכה למערערים מס הכנסה במקור בגין הכנסה שנתית בסכום כולל של 4,000$ לשנה (לכל אחד מהם), ובנוסף הוכרו הוצאות שכ"ד בחו"ל.
בנוסף, בהיות המערערים עובדים של משרד ראש הממשלה, שולמו להם סכומים נוספים בגין הוצאות רפואיות, החזרי ביקורי מולדת, הוצאות שכר לימוד והוצאות מטען.
בדו"חות המס השנתיים שהגישו המערערים לשנות-המס שבערעור, ביקש כל אחד מהם שלא לפטוֹר הכנסה בגובה של 4,000$ לשנה ממס הכנסה בהתאם לכללים, להתיר בניכוי הוצאות שכר דירה בהתאם לכללים ולשלם מס הכנסה בגין ההכנסה החייבת על-פי שיעורי המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה ולא בהתאם לשיעורי המס הקבועים בכללים.
 
בית-המשפט המחוזי בחיפה, מפי ס' הנשיא, השופטת ש' וסרקרוג, דחה את הערעור.
השופטת וסרקרוג קבעה, כי הכללים, אשר נקבעו מכוח סעיף 67א לפקודת מס הכנסה, מהווים בגֶדר שיטת מס ספציפית בנוגע לעובדים תושבי ישראל בחו"ל, ועל-כן העובדים כאמור אינם זכאים לבחוֹר בחישוב אחר לפי סעיף 121 לפקודה או בחישוב המשלב בין סעיף 121 לבין הכּללים.
זאת, למרוֹת שהוצע לתקן את הכללים באופן שחישוב המס על-פיהם ייעשה לפי הסכומים והשיעורים הנקובים בסעיף 121 לפקודה.