לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשות המסים תפרסם הֶסדרי-מַעבר לנאמנויות ותקדם תקינה בקשר למיסוי נאמנויות

כזכור, ביום 1.8.2013 נכנס לתוקף החוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) ("התיקון"), בגדרו שוּנה פרק רביעי 2 של חלק ד לפקודת מס הכנסה והורחבה חובת הדיווח החָלה על נאמנויות בסעיף 131 לפקודה.

תחולת התיקון נקבעה לגבי הכנסות שתופקנה על-ידי נאמנויות מסוימות הָחל ביום 1.1.2014 ("יום התחילה").

 

השינוי המרכזי בפרק הנאמנויות הנו ביחס לחבות המס של נאמנויות בהן יוצר הנאמנות הינו תושב-חוץ או שהָיה תושב-חוץ בעת פטירתו, ואשר יש בהן נהנה תושב ישראל אחד לפחות ("נאמנות נהנה תושב ישראל").

 

לאור המחלוקת שעלולה להיווצר ביחס לחבות המס בישראל החָלה על הכנסות של נאמנויות נהנה תושב ישראל שהופקו או צמחו עוֹבר ליום התחילה, הודיעה רשות המסים, כי היא מגבשת בימים אלה הֶסדרי-מַעבר בדומה להסדרי-המעבר שהוצעו לציבור הנאמנים עם כניסתו של פרק הנאמנויות לתוקף.

 

עוד הודיעה הרשות, כי על-מנת להבטיח פשטות בדיווח וביישום של התיקון, רשות המסים תקדם תקינה שתסדיר את ייעוד הכנסת הנאמן לנהנים שהם תושבי-חוץ, תושבי ישראל לראשונה, או תושב-חוץ, וכן תותקנה תקנות שתַסדרנה את מנגנון הזיכוי ממס זר בנאמנויות שבהן היוצר הוא תושב-חוץ.