לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם חוזר מקצועי בנושא קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (זיכוי בגין תרומה למוסד ציבורי)

22/08/2015

כידוע, תרומה למוסד ציבורי שאוּשר לעניין זה על-ידי רשויות המס, מַקנה לתורם זיכוי ממס. זאת, בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

במבזק מיום 22.6.2014 דיווחנו אודות פרסום דו"ח הוועדה (קישור לדו"ח) בראשות השופטת בדימוס, עו"ד ש' פריש, שמונתה (בחודש דצמבר 2013) על-ידי שר האוצר לבדוֹק את אמות המידה והקריטריונים שלפיהם ייקָבע מוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, וזאת תוך התייחסות לשאלה "מהו ציבור" לצורך החקיקה הרלבנטית ולסוגיות נוספות שבכתב המינוי.
זאת, בין היתר, על רקע הטענות בדבר אי-סדרים במדיניות רשות המיסים בנושא מתן אישור לפי סעיף 46 לפקודה, שבאו לידי ביטוי בפסק-הדין של בית-המשפט העליון, כשבתו כבג"ץ, בעניין עמותה לויפאסנה בישראל נ' שר האוצר (בג"ץ 10893/08).*
* למַעבר למבזק בעניין זה, לחצו כאן.
בגדרו של דו"ח הוועדה נכללה סקירה נרחבת של המסגרת הנורמטיבית הקיימת בסעיפים 9(2) ו-46(א) לפקודת מס הכנסה, של הֶסדרי מיסוי מיוחדים נוספים שנקבעו לגבי מוסדות ציבור (כגון: סעיף 3(ז) לפקודה וכו') ושל דין מַשווה.
עוד כָּלל הדו"ח המלצות שונות ובכלל זאת לגבי רשימת המטרות הציבוריות, המספר המינימאלי של חברים במוסד, תבחינים מהותיים ופרוצדורליים לעניין מתן אישור לפי סעיף 46 לפקודה, סמכויות הגופים המעורבים במתן אישור כאמור ונהלי רשות המסים.
 
בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי בעקבות המלצות הוועדה ופסק-הדין בעניין עמותה לויפאסנה פרסמה רשות המיסים לאחרונה חוזר מקצועי שעניינו קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (קישור לחוזר).
החוזר כולל התייחסות למונחים "מוסד ציבורי" ו"מטרה ציבורית" ופירוט התבחינים המהותיים לבחינת פעילות למטרה ציבורית ולבחינת מוסד ציבורי כאמור ומקנה לראשונה הטבות מס גם לעמותות הפועלות בחו"ל לטובת אזרחי ישראל ולארגונים הומניטריים.