מיסוי רווחי הון
ההבחנה בין המשקיעים השונים
 - ההבחנה בין יחיד לבין חברה
 - ההבחנה בין תושב ישראל לבין תושב-חוץ
מיסוי מכירת מניות של חברה פרטית
 - סיווּגם של רווחים/הפסדים ממכירת מניות בחברה פרטית
 - עקרונות הטלת המס
 - חובת דיווח לרשויות המס ותשלום מקדמה
 - הפטוֹר ממס רווחי הון במכירת מניות בחברה פרטית
 - כללי קיזוז הפסדים ממכירת מניות בחברה פרטית
מיסוי הקצאת מניות בחברה פרטית
 - הקצאת מניות – מהי?
 - הקצאת מניות בחברה פרטית שאינה איגוד מקרקעין
 - הקצאת מניות בחברה פרטית שהיא איגוד מקרקעין
השלכות המס בפירוק חברה פרטית
 - למהותו של הפירוק
 - השלכות המס – כללי
 - השלכות המס לגבי החברה המתפרקת
 - השלכות המס לגבי בעלי המניות
ההוראות המקצועיות והחלטותיהן של רשויות המס
 - ההוראות המקצועיות של רשויות המס
מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי רווחי הון
 - האם הוראות סעיף 94ב לפקודה (רווחים ראויים לחלוקה) חלות במכירת מניות חברה זרה?
 - החלטת מיסוי בנושא שינוי מבנה
 - החלטת מיסוי בנושא מיזוג
 - פורסם פסה"ד של ביהמ"ש העליון בעניין אור שרה בע"מ ואח' – קיזוז הפסדים שמקורם בירידת ערך של המטבע במכירת ניירות-ערך ובהחזקת פיקדון בידי חברה משפחתית
 - החלטת מיסוי בנושא שינוי מבנה
 -  סיוּוגו של תקבול ששולם במסגרת הסכם אי-תחרות; פיצוי בגין ויתור על אופציה לרכישת מקרקעין
 - פיצוי בגין ביטול זיכיון
 - מסלולים ירוקים חדשים לגבי מיזוגים
 - חוזר מקצועי בנושא קביעת מועד מיזוג או פיצול
 - מכירת רכבים בידי חברה להשכרה; תשלום דמי ניהול לחברה קשורה עם הפסדים
 - חוזר מקצועי והחלטות מיסוי
 - דיבידנד בין-חברתי שמקורו ברוחי שערוך – האם חייב במס?; החלטת מיסוי בנושא החלפת מניות
 - מסלולים ירוקים חדשים לגבי שינוי מבנה
 - מיסוי רכישה עצמית – סוף פסוק?
 - העברת נכס לשותפות מוגבלת
 - פיצוי בגין ויתור על זכות תביעה – האם תקבול הוני?
 - בית-המשפט המחוזי – תוצאות המס ומועד החבות במס בביצוע עסקאות גידור לשם הגנה על שינויים בשער המטבע
 - העברת מניות לפי סעיף 104ב לפקודה
 - קיזוז הפסדים לאחור או פליק פלאק לאחור?
 - פורסם פסק-הדין בעניין קרופסקי – מסמר נוסף בארון הקבורה של אי-התחרות?
 - 5.9.17: החלטות מיסוי חדשות בנושא שינויי מבנה; מכירת מניות לאחַר מיזוג; יום המכירה בהסכם עם תנאי מַתלה
 - 6.8.17: פורסם תיקון 242 לפקודת מס הכנסה – הקלות מהותיות בחלק ה2 לפקודה (שינויי מבנה)
 - 6.8.17: קיזוז הפסד הון במכירת ניירות-ערך כאשר ההפסד נגרם מירידה בשער המטבע – סוף פסוק
 - 18.7.17: תשלום בגין אי-תחרות מחברה קשורה = דיבידנד?
 - 15.7.17: קיזוז הפסד מירידת ערך בחברה משפחתית ועסקה מלאכותית
 - 19.6.17: חוזר בנושא רווחים ראויים לחלוקה לאור פס"ד ז'ורבין
 - 7.6.17: פורסם פסק-הדין בעניין ג'יטקו – קביעת מחירי העברה בעסקה בין צדדים קשורים
 - 27.4.17: חוזר מקצועי נוסף לגבי הקלוֹת המס החדשות למשקיעים בחברות עתירות מו"פ
 - 24.2.17: אי-תחרות ועסקה מלאכותית; פיצוי בעקבות ויתור על תביעה
 - 15.1.17: רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר בנושא מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים
 - 11.1.17: שינוי בעלוּת בחברה+השכרת מוניטין אישיים+קיזוז הפסדים=תאונת מס
 - 30.12.16: פרישת רו"ח – מכירת מוניטין, זכות בשותפות או הכנסה פירותית?
 - 26.12.16: החלטת מיסוי בנושא פיצול
 - 30.11.16: הוכחת הפסד הון
 - 28.11.16: בית-המשפט העליון – האם הוראות סעיף 96 לפקודת מס הכנסה (שחלוף נכסים) וסעיף 100 לפקודה (שינוי ייעוד) חלות על חברות ליסינג?
 - 21.11.16: פסק-הדין בעניין פליינג קרגו – מכר מניות בלבד או שמא מכר מוניטין ומניות; הפחתת מוניטין
 - 21.11.16: מיסוי תקבול שקיבל עובד בכיר בגין התחייבותו לאי-תחרות
 - 7.11.16: מיסוי אופציות נסחרות בידי חברה שנותנת שירותי ניהול
 - 27.10.16: סיווג פעילות; הפסד מאג"ח שלא מומש
 - 10.8.16: סיוּוגו המיסויי של תקבול בגין התחייבות עובד לאי-תחרות
 - 24.7.16: החלטות מיסוי בנושא שינויי מבנה
 - 13.7.16: פורסמה טיוטת חוזר מקצועי המסדיר את המיסוי של מייסדי חברות הזנק שביצעו אקזיט ונותרו לעבוד בחברה
 - 20.4.16: תמורה בגין מכירת מניות בידי מייסדי החברה שמתחייבים להמשיך לעבוד בה – האם רווח הון?
 - 18.4.16: מיסוי תקבול שקיבל עובד בגין המצאה שהמציא במסגרת עבודתו
 - 14.3.16: פס"ד של ביהמ"ש העליון בנושא חישוב הרווחים הראויים לחלוקה במכירת מניות ופרשנות לטובת הנישום
 - 1.3.16: האם סעיף 96 לפקודת מס הכנסה חל על מכירת כלי רכב בידי חברת ליסינג?
 - 26.1.16: תיקון לחוק האנג'לים
 - 16.1.16: בית-המשפט – סיווג הכנסה ממכירת תוכנה – עסק, עסקת אקראי, פטנט או רווח הון?
 - 2.1.16: החלטות מיסוי חדשות בנושא מיזוגים ופיצולים
 - 30.12.15: הכללת דיבידנד מרווחי שערוך כחלק מהתמורה במכירת מניות
 - 25.12.15: סיווגו של תשלום בגין התחייבות לאי-תחרות
 - 3.12.15: סיוּוגו של בונוס הצלחה
 - 19.10.15: בית-המשפט – תמורה נוספת בעסקת מכירת מניות – האם רווח הון או שמא תשלום פירותי החייב במס הכנסה?
 - 23.9.15: בית-המשפט – תקבול במסגרת הסכם פשרה עם מעביד בעבר – האם הכנסה הונית או פירותית?
 - 30.8.15: פורסם פסק-הדין בעניין ב.ל. חשמל – השלכות המס הגלומות בהיפרדותם של בעלי מניות בחברות משותפות
 - 5.8.15: החלטת מיסוי חדשה בנושא העברת מניות בפטור ממס
 - 23.7.15: בית-המשפט העליון – שאלת סיווגה של עסקה למכירת פעילות כמכר מוניטין
 - 7.7.15: פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא הקצאת מניות לאחַר מיזוג במסגרת ניצול זכות אנטי דילול (Preemptive Right)
 - 5.7.15: הצעת חוק חדשה בנושא חוק האנג'לים
 - 22.1.15: בית-המשפט המחוזי - כיצד יש לסוַוג תקבול בגין אי-תחרות?
 - 29.12.14: בית-המשפט העליון - רכישת מניות: האם כוללת בחוּבּה גם רכישת מוניטין?
 - 1.12.14: בית-המשפט המחוזי - תשלום מענק חתימה והענקת יחידות פנטום לעובד - האם הכנסת עבודה או רווח הון?
 - 23.11.14: בית-המשפט - האם יש לסווג רכישה עצמית של מניות מבעל מניות אחד כחלוקת דיבידנד לבעלי המניות האחרים בחברה?
 - 18.8.14: שאלת סיווגו המיסויי של תקבול שהועבר לחוכר בתום תקופת החכירה
 - 21.7.14: פורסם חוזר מקצועי בנושא השינויים בהוראות סעיף 97(ב3) לפקודה (פטור ממס על רווח הון של תושב חוץ במכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל)
 - 8.6.14: פורסמה החלטת מיסוי בנושא שאלת הזכאות לפטור ממס בהעברת מניות שבבעלות בני-זוג לחברה משותפת אחרת של בני-הזוג
 - 8.6.14: פורסמה החלטת מיסוי בנושא מיזוג חברה נכדה לתוך חברה בת
 - 1.6.14: החלטות מיסוי חדשות: העברת מניות במסגרת גירושין אינה מכירה; הקצאת מניות בחברה שמניותיה הועברו בפטור ממס לפי סעיף 104 אינה מהווה הפרה
 - 27.4.14: בית-המשפט העליון - כיצד יש לסַווג תקבולים שמקורם בפיצוי מחברת ביטוח בעקבות שריפה במפעל
 - 24.4.14: בית-המשפט העליון: תשלום ששולם לעובד בגין פרישתו אינו מהווה תקבול הוני אלא פירותי
 - 10.4.14: בית-המשפט המחוזי - האם סעיף 96 לפקודת מס הכנסה (שעניינו בשחלוף נכסים) חל על מכירת כלי רכב בידי חברת ליסינג?
 - 8.3.14: בית-המשפט העליון: האם במכירת מקרקעין בידי כונס נכסים במסגרת מימוש ערבות זכאי הכונס לחייב את הערב לקזז את הפסד ההון שנוצר לו כנגד השבח
 - 2.2.14: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין חיים ניסים: שאלת סיווגם של מענקים ששולמו לעובדים בגין שינוי מבני כהכנסה הונית או שמא כהכנסת עבודה
 - 26.1.14: בית-המשפט המחוזי בתל-אביב: שאלת סיווגו של תקבול שקיבל עובד בכיר בגין התחייבותו לאי-תחרות
 - 23.1.14: בית-המשפט: האם יש לסווג רכישה עצמית של מניות מבעל מניות אחד כחלוקת דיבידנד לשני בעלי המניות ורכישת מניות על-ידי הבעלים הנותר?
 - 23.1.14: בית-המשפט: מהו יום המכירה בעסקה שבה שולמו "דמי רצינות" בשנת-המס שקדמה לשנה בה נחתם הסכם המכירה?
 - 1.12.13: בית-המשפט המחוזי - האם בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה החייבים במס בשיעור 10% יש להפחית את ההפסדים שנוצרו בשנת-המס 2003 ואילך?
 - 1.12.13: מחזיקים בחברה פרטית בלתי-פעילה? שִקלו פירוק מרצון לפני תום שנת-המס 2013
 - 5.11.13: בית-המשפט: הכנסה חד-פעמית ממכירת מניות - האם רווח הון או שמא עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי?
 - 21.10.13: בית-המשפט המחוזי - כיצד יש לקבוע את שווי העסקה במכירת ניירות-ערך מחוץ לבורסה כאשר קיימים יחסים מיוחדים בין הצדדים
 - 18.10.13: בית-המשפט המחוזי - האם הוראות סעיף 96 לפקודה (שעניינן בשחלוף נכסים) חלות על מכירת נדל"ן מניב בחו"ל?
 - 13.10.13: בית-המשפט - האם תקבול מביטוח חיים ששולם לסילוק משכנתא של חברה חייב במס?
 - 8.9.13: בית-המשפט: הפסד הון שנוצר כתוצאה ממימוש ערבות שניתנה על-ידי בעל מניות לטובת חברה מותר בקיזוז בתנאי שהחברה לא פרעה את החוב כלפי בעל המניות
 - 8.9.13: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בעניין המנוח עו"ד גבריאל ראובינוף - מכירת מוניטין על-ידי עו"ד לחברה בשליטתו
 - 25.8.13: פס"ד חדש - סיווג עסקת הכנסת שותף חדש כמכירת זכויות בשותפות; הקטנת משיכות בעלים באמצעות הלוואת Back To Back; קנס גירעון
 - 13.8.13: בית-המשפט המחוזי: האם תקבול בגין אי-תחרות מהווה הכנסה הונית?
 - 4.8.13: הלכת שדות חלה גם על פירוק שותפות שנכסיה הם זכויות במקרקעין בישראל; העברת מלאי עסקי של שותפות במסגרת פירוקה כפופה להוראות סעיף 85 לפק
 - 1.8.13: פסק-דין מהפכני של השופט מ' אלטוביה בנושא רווחים ראויים לחלוקה
 - 26.5.13: בית-המשפט - האם יש להחיל את הלכת פוליטי גם בחישוב רווח הון ממכירת נכסים שאינם מקרקעין בישראל?
 - 23.5.13: בית-המשפט - תשלום בגין התחייבות לאי-תחרות מהווה תמורה הונית החייבת במס רווחי הון
 - 28.3.13: האם בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה יש להפחית דיבידנד שחולק בשנת המכירה? תשלום לעובד בעקבות סיום העסקתו - האם בגין התחייבותו לאי-תחרות?
 - 4.3.13: בית-המשפט - תמורה בגין התחייבות לאי-תחרות חייבת במס רווחי הון; ביצוע מאות עסקות במט"ח אינו מגיע כדי עסק
 - 25.2.13: מיזוג חברת בת לתוך חברת אם
 - 18.2.13: בית-המשפט - האם ההסדר הקבוע בחוק מיסוי מקרקעין לגבי חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים, חל גם על נכסים שאינם מקרקעין?
 - 12.12.12: בית-המשפט: כיצד יש לחשב את הרווחים הראויים לחלוקה לעניין סעיף 94ב לפקודה במכירת מניות חברה קולטת לאחַר מיזוג פטוּר?
 - 12.12.12: מחזיקים בחברה פרטית בלתי-פעילה? שִקלו פירוק מרצון לפני תום שנת-המס 2012
 - 6.12.12: בית-המשפט המחוזי: כיצד יש לחשב את התמורה בהפקעת מקרקעין אם זו משתלמת בתשלומים צמודים לדולר ושער החליפין ירד?
 - 27.11.12: בית-המשפט המחוזי: מהו מועד היווצרותו של הפסד הון שנוצר כתוצאה מאי-החזר הלוואות ומימוש ערבויות?
 - 20.11.12: בית-המשפט - פיצויים שהתקבלו בגין פגיעה על-ידי תכנית לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה אינם זכאים להקלה ממס רווחי הון המוקנית לגבי הפקעה
 - 18.10.12: בית-המשפט המחוזי: פקודת מס הכנסה אינה מאפשרת לחשב הפסד הון ריאלי אלא נומינלי
 - 4.10.12: בית-המשפט המחוזי - מענק פרישה מהווה הכנסה פירותית
 - 27.9.12: פסיקה חדשה של בית-המשפט המחוזי בנושא מוניטין ובנושא מיסוי בינלאומי
 - 21.8.12: פורסמה החלטת מיסוי חדשה - בביצוע פריסה של שבח ריאלי במכירת מקרקעין שהתקבלו בירושה יש לכלול גם את תקופת הבעלות של המוריש
 - 8.8.12: פורסמו טפסים חדשים לבקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא עסקות החלפת מניות חברה פרטית במניות חברה ציבורית
 - 26.7.12: פורסם פסק-הדין בעניין זיסאפל ואח': ניתן לבחור בהחלת הוראות סעיף 94ב לפקודה חלף הוראות צו ניירות ערך זרים
 - 11.7.12: פורסמו טפסים בנושא חוק האנג'לים (הקלות מס למשקיעים בחברות עתירות מו"פ)
 - 1.7.12: בית-המשפט העליון דחה את הטענה בדבר מכירת מוניטין (חלקיים) במסגרת העברת פעילות של סוכנות ביטוח
 - 1.7.12: פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא שינויי מבנה
 - 20.6.12: פורסם פסק-הדין בעניין דורון שפע: שאלת קיומו של מוניטין אישי במכירת זיכיון להפעלת בית קפה ברשת ארומה והזכאות לפטור ממס בגין פיצויי פיטורין
 - 15.5.12: פורסם פסק-הדין בעניין ברק גז בע''מ - מכירת מוניטין או מכירת זכויות הפצה?
 - 10.5.12: רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי בנושא התרת הוצאות ועלויות לצורכי מס בהיעדר אסמכתאות לקיומן
 - 7.2.12: בית-המשפט המחוזי: שינוי זכויות במניות וחלוקת דיבידנד בד בבד עם מכירת מניות מהווה עסקה מלאכותית
 - 2.2.12: פורסם נייר עמדה של רשויות המס המאמץ פרשנות ליברלית בסוגיית שיעור הזכויות שניתן להקצות למשקיעים חדשים לאחר שינוי מבנה
 - 21.1.12: פרסום פסה''ד בעניין ישראל עפר - תשלום ששולם לעובד בגין פרישתו אינו מהווה תקבול הוני אלא פירותי
 - 5.12.11: אושר החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011
 - 22.11.11: פורסמה הצעת החוק ליישום המלצות ועדת טרכטנברג בתחום המיסוי
 - 2.11.11: פורסם תזכיר החוק בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג
 - 21.9.11: העברת נכסים במתנה (לרבות במסגרת היערכות להטלת מס עיזבון) חייבת בדיווח לרשויות המס
 - 26.10.11: פורסם חוזר מקצועי לגבי הקלוֹת המס החדשות למשקיעים בחברות עתירות מו"פ
 - 14.7.11: פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון: דיבידנד שהוכרז בחברה לא ייחשב כחלק מרווחיה הראויים לחלוקה החל מיום האקס
 - 27.6.11: הקלוֹת המס החדשות למשקיעים בחברות עתירות מו"פ
 - 17.5.11: פורסמו 4 החלטות מיסוי נוספות בנושא שינוי מבנה
 - 16.5.11: פורסמו 4 החלטות מיסוי בנושא שינוי מבנה
 - 28.4.11: הפסד ממכירת מניות לאחר קבלת דיבידנד
 - 3.4.11: הפרת הוראות הפטור ממס בהעברת מניות לחברה לגבי חלק מהמניות המועברות מהווה אירוע מס רק לגבי אותו חלק
 - 3.10.10: פסק-דין חדש: פירוק חברה והקמת חברה אחרת תחתיה אינם מהווים עסקה מלאכותית
 - 16.5.10: לקראת הדו"ח השנתי - 10 עצות ודגשים לגבי קיזוז הפסדים
 - 24.2.10: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין מודול בטון
 - 7.12.09: תזכורת - יש לשקול פירוק מרצון של חברות שמניותיהן נרכשו לפני 1.1.2003
 - 26.2.09: הקלות מס חדשות לתושבי-חוץ מכוח תיקון 169 לפקודת מס הכנסה
 - 28.5.08: פורסם פסה"ד בעניין פוליטי: לא ניתן לסטות מנוסחת החישוב הליניארי
 - 7.5.08: פס"ד חדש של ביהמ"ש המחוזי בת"א - עסקת מכירת מוניטין סוּוגה כמכירת נכס אחר
 - 11.2.08: מחזיק בחברה פרטית בלתי-פעילה? שקוֹל פירוק מרצון
 - 3.2.08: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין אהוד אלוני
 - 26.12.07: למכור או לא למכור? שיקולי מס בקביעת מועד מימוש השקעות נדל"ן ופיננסים
 - 19.11.07: פסק-דין חדש בנושא כיבוס דיבידנד
 - 10.5.07: דיווח לרשויות המס בגין מכירת נכסים
 - 26.4.07: פורסם פסה"ד של ביהמ"ש העליון בענין כבלי ציון - פיצויי פיטורין אינם הכנסה הונית
 - 29.3.07: ייחוס רווחים ראויים לחלוקה כנגד רווח הון ריאלי החייב במס בשיעור רגיל
 - 26.11.06: פריסה של רווח הון ריאלי לתקופה קצרה מ-4 שנים
 - 3.9.06: כיצד לקזז הפסד הון כנגד רווח הון ריאלי ממכירת נכס שנרכש לפני 1.1.2003
 - 18.6.06: ניתן לחשב הפסד ריאלי במכירת מניות פרטיות גם לגבי התקופה שלפני 1.1.2006
 - 23.5.06: שימוש בחברות מדף – זהירות!!!
 - 31.1.06: פיצויי פיטורין כהכנסה הונית – האומנם?
 - 8.1.06: כללי דיווח חדשים במכירת נכסים
 - 11.12.05: זהירות – שינוי בשיטת המיסוי בפירוק חברות
 - 17.11.05: זהירות – מס בשיעור 25% על השקעות בחברות שעיקר נכסיהן הינו מקרקעין מחוץ לישראל
 - 29.10.05: זהירות! לא תמיד כדאי לדחות מכירת מניות פרטיות ל-2006
 - 17.5.05: בג"ץ דחה את העתירה להשוואת המס על רווחי הון למס הכנסה


שלום אורח!
האתר נועד להקנות מידע כללי בלבד, הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואין לו תוקף של חוות-דעת מחייבת.
© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא.