מיסוי מקרקעין
ההבחנה בין המשקיעים השונים
 - ההבחנה בין יחיד לבין חברה
 - ההבחנה בין תושב ישראל לבין תושב-חוץ
סיווּגם המיסויי של הכנסות והפסדים שמקורם במקרקעין
 - כללי
 - סיווּגם של הכנסות/הפסדים ממכירת מקרקעין
 - סיוּוגם של הכנסות/הפסדים מהשכרת מקרקעין
עקרונות החבות במס שבח
 - למהותו של מס שבח
 - חישוב החבות במס שבח
 - הפטוֹרים ממס שבח – כללי
 - הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים
 - כללי קיזוז הפסד הון ממכירת זכות במקרקעין
עקרונות החבות במס רכישה
 - למהותו של מס רכישה
 - חישוב החבות במס רכישה
 - הקלות ופטוֹרים ממס רכישה
עקרונות החבות במס מכירה
 - למהותו של מס מכירה
 - חישוב החבות במס מכירה
 - פטוֹרים ממס מכירה
היבטי המס בהשכרת דירות מגורים בישראל
 - מסלולי המיסוי השונים
 - פטוֹר ממס על דמי שכירות שמקבל קשיש
ההוראות המקצועיות והחלטותיהן של רשויות המס
 - ההוראות המקצועיות
מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין
 - החבות במס רכישה בגין עבודות פיתוח שטרם בוצעו כאשר הרוכש הוא "חוליה שניה"
 - תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין; הודאה והדחה בערר מס שבח
 - תובענה ייצוגית נגד רשות המסים
 - דירה שננטשה ונזנחה – האם "דירת מגורים" לעניין הפטוֹר ממס שבח?
 - פורסמו התנאים לעניין סעיף 15(ט)(1)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין
 - מכירת מקרקעין במחיר נמוך משמעותית ממחיר השוק
 - פחת במכירת דירת מגורים שהושכרה; פיצול שבח מקרקעין בין בני-זוג
 - טופס דיווח על מכירת זכות במקרקעין מכוח הוראת-השעה שנקבעה בחוק ההתייעלות הכלכלית משנת 2015; ערעור על החלטת ועדת מיסוי מקרקעין לדחות בקשה להארכת מועד
 - שינוי ייעוד ותיקון שומה; מס רכישה בהעברת מניות איגוד מקרקעין; הארכת מועד לתיקון שומת מס רכישה
 - חישוב ליניארי במכירה כפויה לקרוב; ערעור מס משותף ל-8 נישומים = אגרה אחת?
 - החלטת מיסוי חדשה; פטור ממס שבח במכירת דירה כדירה יחידה למרות שבבעלות בת-הזוג דירות נוספות
 - האם ריבית ריאלית הגלומה בדמי חכירה שחויבו במס שבח – חייבת במס הכנסה?
 - תזכורת – הודעה על בקשה להיחשב חברת בית עד ליום 17.3.2018
 - העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי
 - השכרת דירות מגורים – ביטוח לאומי מחכה בפינה?
 - דיווח מקוון בעסקות מקרקעין
 - טיוטת חוזר מקצועי בעקבות פסה"ד בעניין לשם ובירן; הבהרה מעודכנת לגבי הוראות-המעבר לחברות בית
 - הבהרה לגבי הוראות-המעבר לחברות בית; פריסה של שבח ריאלי בידי חברה; מס רכוש
 - דיבידנד בין-חברתי שמקורו ברוחי שערוך – האם חייב במס?; שינויים במיסוי דירות; החלטת מיסוי בנושא התא המשפחתי
 - הסדר מיסוי חדש לחברות בית ותיקון ההסדר לגבי חברות משפחתיות; מדריך לתשלום מס על השכרה למגורים; תיקון שומת מס שבח אחרי 6 שנים
 - החזר מס רכישה ברכישת משרד בפרוייקט המשלב גם מגורים
 - פורסם פסק-הדין של ביהמ"ש העליון בעניין שרגא בירן ובעניין לשם – שאלת סיווגן של הכנסות מהשכרת למעלה מ-20 נכסי מקרקע
 - המבחנים לקיומה של קבוצת רכישה
 - דיווח בלתי-מקוון במיסוי מקרקעין
 - מיסוי מימוש אופציה להארכת חכירה של מקרקעין; מסירת מידע על-ידי מנהל מיסוי מקרקעין; דיווח בלתי-מקוון במיסוי מקרקעין
 - בית-המשפט העליון – סיווג מרכז קניות כאיגוד מקרקעין, מוניטין, הקצאת מניות ועוד
 - סיוּוגה של חברה כאיגוד מקרקעין ושאלת החבות במס במכירת מניותיה בידי תושבת-חוץ; קביעת השווי בעסקת קומבינציה
 - סיווג כחברת בית וטענת הסתמכות
 - דיווח מקוּון על עסקות מקרקעין
 - ניכוי לצורך מס שבח של תשלומים ששולמו על-ידי הקונה
 - פטוֹר ממס שבח במכירת דירת "יוקרה" בידי יורשים
 - סיווג כ"חברת בית"; הארכת מועד של סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין מכוח סעיף 107
 - חישוב ליניארי מוטב במכירת דירה שבנייתה טרם הסתיימה; הוכחת נאמנות לעניין מס שבח
 - 6.8.17: בג"ץ ביטל את חוק מס ריבוי דירות והחזירו לוועדת-הכספים
 - 15.7.17: הצעת חוק – מסלול הטבות חדש להשכרת דירות
 - 6.7.17: אישור פקיד-השומה לקיזוז הפסדים כנגד שבח מקרקעין
 - 14.6.17: נדחה מועד הדיווח לרשות המסים לגבי מס ריבוי דירות
 - 27.5.17: החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי מקרקעין: הוראת השעה למכירת קרקע לבנייה (תיקון 83 לחוק מיסוי מקרקעין) ובתמ"א 38/2
 - 24.5.17: מס רכישה ברכישת דירה מחבר בקבוצת רכישה; פינוי בינוי בדרך של עסקת קומבינציה; פטור ממס רכישה בהעברת זכות באיגוד מקרקעין אגב פירוק איגוד אחר ועו
 - 16.5.17: מיסוי עסקת קומבינציה; מנהלות עירוניות לייצוג דיירים בפרוייקטים להתחדשות עירונית
 - 6.5.17: מס רכישה ברכישת דירה על-ידי קטינים ועוד
 - 27.4.17: פיצול בין מקרקעין למיטלטלין; שומות לחקלאי; תובענה ייצוגית לגבי מס רכישה ועוד
 - 24.4.17: הסכם ממון והפרדה רכושית כתנאי לפטור ממס שבח; מס רכישה לגבי בני זוג שאחד מהם החזיק בדירה לפני הנישואין
 - 13.4.17: קנסות בגין איחור בהגשת הצהרות ובגין איחור בתשלום המס
 - 29.3.17: השכרת דירת מגורים לחבר-בני-אדם
 - 26.3.17: רכישת דירה בידי בני-זוג כאשר לבת-הזוג דירה נוספת מלפני הנישואין
 - 15.3.17: נדחה מועד הדיווח לרשות המסים לגבי מס ריבוי דירות
 - 11.3.17: ביהמ"ש העליון – האם הסכם אופציה ייחודית לרכישת מקרקעין מהווה הסכם מכר שאינו פטוּר ממס
 - 1.3.17: בג"ץ מס ריבוי דירות; העברת דירה בבעלות החברה לבעל המניות
 - 16.2.17: מס ריבוי דירות; העברת דירת חברת ארנק בפטוֹר ממס; פטור ממס שבח לנכה; פטוֹר מניכוי מס במקור במכירה ששולמה בגינהּ מקדמת מס שבח
 - 4.2.17: פטור ממס שבח במכירה במסגרת תמ"א 38/2; ניכוי הוצאות מימון
 - 25.1.17: פורסמו התקנות הקובעות כללים בדבר מתן מענק לחייבי מס ריבוי דירות שמכרו את דירותיהם + עדכון נוסחת גובה המס
 - 21.1.17: הוכחת היעדר דירת מגורים במדינת התושבוּת של המוכר
 - 15.1.17: פורסם נוסח מעודכן של המדריך לתשלום מס על השכרת דירה למגורים בישראל
 - 8.1.17: תשלום מס בשיעור 10% על דמי שכירות
 - 11.1.17: הצלחה נוספת למשרדנו בערעור מס שבח בנושא שינוי ייעוד ותיקון שומה
 - 2.1.17: שינוי במועדי הצהרה על מכירת/רכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין
 - 30.12.16: פורסם חוק ההסדרים; מכירת דירות מגורים במסגרת עסקת קומבינציה
 - 26.12.16: יום הרכישה במכירת מקרקעין בידי דייר מוגן שהפך לבעלים
 - 15.12.16: מס שבח/רכישה במכירת דירה שאינה "דירת מגורים מזכה"
 - 12.12.16: תיקון לתקנות מס רכישה
 - 30.11.16: ביטול עסקת קומבינציה לעניין חוק מיסוי מקרקעין
 - 12.11.16: הצעת חוק לביטול ועדות ערר מס שבח
 - 7.11.16: פיצול פיזי; דירה במתנה
 - 27.10.16: החזר מס רכישה ברכישת משרד בפרוייקט המשלב גם מגורים
 - 13.10.16: סיווג כ"איגוד מקרקעין"
 - 24.8.16: שינוי מהותי במיסוי עסקות תמ"א 38
 - 23.8.16: מס רכישה בגין פיצול נחלה; יום המכירה לעניין מס שבח
 - 16.8.16: ניכוי מס עיזבון כהוצאה לצורך חישוב החבות במס שבח?; מיסוי יזם נדל"ן בגין רווח ממכירת דירות מגורים בידי בתו וחמתו
 - 10.8.16: סיוּוגה של הכנסה מדמי שכירות
 - 7.8.16: מס רכישה ברכישת דירת מגורים על-ידי בני-זוג שלאחד מהם דירה נוספת מלפני הנישואין
 - 31.7.16: מסירת מידע מיסוי מקרקעין
 - 16.7.16: מרבה נכסים מרבה מס? השכרת 110 דירות ≠ 10%
 - 13.7.16: שכ"ט לעורך-הדין של הקבלן – האם חייב במס רכישה?
 - 11.7.16: שכ"ט לעוה"ד של הקבלן – האם חייב במס רכישה?
 - 26.6.16: תיקון 87 לחוק מיסוי מקרקעין; מיסוי יזם נדל"ן בגין רווח ממכירת דירות מגורים בידי בתו וחמתו
 - 14.6.16: פטוֹר ממס שבח במכירת שתי דירות מגורים
 - 4.6.16: פיצוי בגין ויתור על אופציה לרכישת מקרקעין
 - 1.6.16: הוראת ביצוע בנושא תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין
 - 26.5.16: פטור ממס שבח במכירת שתי דירות מגורים
 - 15.5.16: מכירת מקרקעין כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי
 - 10.4.16: פורסם תיקון 222 לפקודה – שינויים בהוראות המיסוי החלות על קרנות ריט; תיקון 223:
 - 6.4.16: תיקוני חקיקה לגבי מס רכישה ברכישת דירה יחידה ולגבי הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים
 - 4.4.16: האם תשלומי ארנונה כללית מותרים בניכוי בחישוב השבח.
 - 19.3.16: האם ניתן לבצע חישוב ליניארי מיוחד במכירת דירה בין קרובים כשמדובר בדירת ירושה?
 - 11.3.16: דירת מגורים במצב רעוע ששימשה להלנת פועלים זרים – האם דירת מגורים לעניין מס שבח/רכישה?;
 - 6.3.16: איחור בהוצאת שומה לאחר השגה; שיעור מס הרכישה ברכישת בית מגורים ישן המיועד להריסה לאחַר תיקון ההצהרה המקורית לפיה מדובר ב"דירת מגורים"
 - 26.2.16: פורסם מדריך דע זכויותיך וחובותיך לגבי מוכר/רוכש מקרקעין
 - 19.2.16: ועדת-הערר – האם במכירת דירת מגורים שהושכרה במסלול הפטוֹר ממס יש להקטין את שווי הרכישה בגובה הפחת הנצבר?
 - 19.2.16: בית-המשפט – רווח מסיחור אופציה במקרקעין – האם עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי
 - 26.1.16: עדכון סכומים לגבי מיסוי מקרקעין
 - 24.1.16: פורסם מדריך לתשלום מס על השכרה למגורים
 - 5.1.16: פריסה של שבח ריאלי בידי חבר קיבוץ
 - 20.12.15: פורסמה החלטת מיסוי בנושא קרנות ריט
 - 8.12.15: החבות במס רכישה בהקצאת מניות מדללת בחברה שבבעלותה מקבץ דיור; קביעת עלות הבנייה בעסקת קומבינציה כפולה
 - 3.12.15: חישוב מס רכישה בשינוי מבנה הכולל איגוד מקרקעין
 - 30.11.15: תאונת מס במכירת דירת מגורים
 - 13.11.15: האם נכסים שנרכשו מחברה בפירוק כנגד חובות של החברה לנושה מובטח ומכירתם אושרה לילדיו מצדיקה פיצול העִסקה לשתי עסקות?
 - 28.10.15: פורסמה תוספת להוראה המקצועית בנושא מיסוי דירות מגורים
 - 13.10.15: אוּשר התיקון לחוק מיסוי מקרקעין לגבי הפטוֹר ממס שבח על הסכום האינפלציוני החייב במכירת דירת מגורים מזכה ולגבי מכירה כאמור בין קרובים-יורשים
 - 11.10.15: בית-המשפט העליון – מיסוי פיצוי בגין פגיעה והפקעת זכויות במקרקעין
 - 23.9.15: בית-המשפט – האם יש למסות יזם נדל"ן בגין רווח ממכירת דירות מגורים בידי בתו וכלתו שמומנו על-ידו למרות קיומו של הסכם שומה?
 - 21.9.15: ויתור על אופציה במקרקעין – הכנסה פירותית או הונית?
 - 10.9.15: ועדת-הערר – האם שכ"ט עו"ד לחברה קבלנית חייב במס רכישה?
 - 4.9.15: בית-המשפט העליון – האם הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים חל על חברה משפחתית?
 - 22.8.15: האם בחישוב השבח במכירת זכות במקרקעין יש להביא בחשבון, לאור ביטול חוק התיאומים, פחת מתואם רק עד ליום 31.12.2007?
 - 22.8.15: ועדת-הערר – האם יש לפטוֹר ממס רכישה העברת איגוד מקרקעין אגב פירוק איגוד אחר לאור הסכם שומה?
 - 15.8.15: ועדת-הערר – שאלת קיומו של מוניטין בקניון
 - 8.8.15: פורסם תזכיר חוק ההסדרים בנושא מיסוי מקרקעין
 - 2.8.15: תיקוני החקיקה הצפויים בחוק ההסדרים לגבי מיסוי מקרקעין – הפחתת מס שבח במכירת קרקעות לבנייה; קציבת הפטוֹר ממס שבח בירושה ועוד
 - 27.7.15: האם קניון הינו "איגוד מקרקעין"?
 - 26.7.15: בית-המשפט – האם דמי שכירות מהשכרת 28 נכסי מקרקעין מהווים הכנסה פסיבית או אקטיבית?
 - 21.7.15: בית-המשפט העליון - האם במתן הפטור החלקי ממס רכישה שמוקנה ליתום צה"ל פעמיים בחיים יש להביא בחשבון את התא המשפחתי?
 - 20.7.15: האם ריבית ריאלית הגלומה בדמי חכירה שחויבו במס שבח – חייבת במס הכנסה?
 - 16.7.15: האם הכנסות שכירות של יחיד מנכס שהושכר בעבר ובמשך יותר מ-10 שנים לחברה בבעלות אותו יחיד נחשבות להכנסה מיגיעה אישית?
 - 7.7.15: חבות במס בגין שימוש בדירה שבבעלות חברה; הסבת דמי שכירות לקרוב
 - 7.7.15: סיווג הכנסה מהשכרת נכס מסחרי – האם הכנסה מעסק או שמא הכנסה פסיבית?
 - 5.7.15: האם רכישה משותפת של מקרקעין חייבת במס רכישה כדירה מוגמרת?
 - 23.6.15: הושלמה חקיקת הבזק להגדלת שיעור מס הרכישה על רוכשי דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה
 - 17.6.15: חיוב במס רכישה בגין תוספת להסכם מקרקעין
 - 16.6.15: פורסמה הצעת החוק להגדלת שיעור מס הרכישה על רוכשי דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה
 - 11.6.15: פורסם תזכיר החוק להגדלת שיעור מס הרכישה על רוכשי דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה
 - 31.5.15: ביהמ"ש העליון: היוון שווי המכירה במכירת מקרקעין; הגדלת שווי המכירה בּשל התחייבות המוכר שהומחו לקונה
 - 28.5.15: ועדת-הערר: האם ביטול מכירת דירה פועל למפרע לעניין החבות במס רכישה בשל דירה נוספת? מהו יום הרכישה במכירת מקרקעין בידי דייר מוגן שהפך לבעלים?
 - 23.5.15: ועדת-הערר - האם רכישת זכויות במקרקעי ממ"י ללא הסכם חכירה תקף גוררת חבות במס רכישה?
 - 20.5.15: פורסמה החלטת מיסוי בנושא מכירת זכויות במתחם פינוי בינוי
 - 17.5.15: האם כונס נכסים רשאי לחתום על בקשה לפטור ממס שבח? יישום הלכת שלמי לגבי מס רכישה
 - 11.5.15: ביטול הוראת ביצוע מס שבח 19/93 בעקבות פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין עיריית תל-אביב
 - 10.5.15: פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי מקרקעין
 - 24.3.15: ביהמ"ש העליון: כיצד יש לסווג זכויות חכירה של מקרקעין שנרכשו במסגרת עסקת BOT – האם כ"זכות במקרקעין" אם לאו?
 - 23.3.15: ועדת-הערר: האם חברה קבלנית נחשבת ל"איגוד מקרקעין"?
 - 18.3.15: הרחבת ההצהרה המקוּונת על מכירת דירת מגורים פטורה; פס"ד של ביהמ"ש העליון בנושא מכירת דירת מגורים שתמורתה הושפעה מזכויות בנייה
 - 14.3.15: פסיקה חדשה - פטוֹר ממס שבח במכירת מקרקעין בידי חברת בית המוחזקת ע"י מוסד ציבורי; סיווגה של חברה המשכירה מקרקעין לתחנת דלק כ"איגוד מקרקעין"
 - 4.3.15: בית-המשפט העליון - מהו יום הרכישה של זכויות במקרקעין שנמכרו במסגרת עסקת קומבינציה?
 - 26.2.15: פס"ד בנושא פטור ממס שבח במכירת דירת משרד
 - 20.2.15: ועדת-הערר - מהו המועד הקובע לעניין חובת הדיווח למנהל מיסוי מקרקעין על העברת זכויות במקרקעין במסגרת מיזוג חברות?
 - 17.2.15: פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא נאמנויות ובנושא מיסוי מקרקעין
 - 26.1.15: שאלת הזכאות לפטור ממס שבח במכירה במסגרת תמ"א 38/2; טפסים חדשים; השכרת דירת מגורים לעסק
 - 25.1.15: הוראת-השעה משנת 2011 בעניין מכירת קרקע לבניית דירות מגורים
 - 26.12.14: בית-המשפט העליון - הטלת קנס בגין אי-דיווח על חתימת הסכם עקרונות למכירת מקרקעין
 - 18.12.14: בית-המשפט העליון - ויתור על אופציה לרכישת מקרקעין מהווה עסקה החייבת במס שבח, לרבות בגין חלק התמורה ששולם באיגרות-חוב חסומות
 - 17.12.14: פסיקה חדשה - שאלת סמכותו של מנהל מיסוי מקרקעין לתקן שומת מס שבח מכוח סעיף 85 לחוק
 - 7.12.14: עדכון לגבי חובת תשלום מקדמת מס שבח בידי מי שרוכש מקרקעין
 - 17.11.14: פסק-דין תקדימי של בית-המשפט העליון: החזקה הקבועה בסעיף 49(ב) לחוק מיסוי מקרקעין היא חזקה הניתנת לסתירה
 - 9.11.14: ועדת-הערר: האם חילוף הפטוּר ממס שבח זכאי בהכרח להקלה ממס רכישה
 - 29.10.14: האם הקצאת מניות המביאה לדילול מלא של בעלי הזכויות באיגוד מקרקעין מהווה "פעולה באיגוד"?; שאלת סיוּוגו של קניון כ"איגוד מקרקעין"
 - 23.10.14: ועדת-הערר - חברה שבבעלותה מרכז קניות פתוח (power center) מהווה איגוד מקרקעין
 - 2.10.14: בית-המשפט העליון: מהו שיעור מס הרכישה ברכישת דירת מגורים יחידה בידי נכה?
 - 21.9.14: האם העברת זכויותיו של קבלן בעסקת קומבינציה שנכללה בהוראות סעיף 19(4) לחוק ובטרם הגיע יום המכירה על-פי אותו סעיף מהווה מכירה החייבת במס?
 - 19.9.14: פסיקה חדשה במיסוי מקרקעין - הערכת שוויו של בית מגורים לעניין הפטור ממס שבח; רכישה בנאמנות - האם הנאמן יכול להיות שותף של הנהנים?
 - 14.9.14: ועדת-הערר - האם הסכם אופציה ייחודית לרכישת מקרקעין מהווה הסכם מכר שאינו פטור ממס?
 - 1.9.14: ועדת-הערר - מהו יום הרכישה במכירת זכות במקרקעין בידי מי שהיה במקור דייר מוגן ולימים רכש את זכויות הבעלוּת במקרקעין?
 - 18.8.14: מיסוי עסקת מקרקעין ומחלוקת על סיווגה (עסקת קומבינציה אם לאו) ועל שוויה
 - 18.8.14: שאלת סיווגו המיסויי של תקבול שהועבר לחוכר בתום תקופת החכירה
 - 12.8.14: רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית בעקבות תיקון 78 לחוק מיסוי מקרקעין - שינויים בחובת תשלום מקדמת מס שבח לגבי מי שרוכש מקרקעין
 - 27.7.14: ועדת הערר - האם יש לקבל את טענת רוכש מקרקעין לפיו יש להעדיף את שווי השוק הגבוה משמעותית מהשווי המוסכם?
 - 25.7.14: בית-המשפט - האם הכנסות שכירות של יחיד מנכס שהושכר בעבר ובמשך יותר מ-10 שנים לחברה בבעלות אותו יחיד נחשבות להכנסה מיגיעה אישית?
 - 25.7.14: ועדת-הערר - מהו שיעור מס הרכישה החל ברכישת מקבץ דיור הכולל 362 יחידות דיור?
 - 3.7.14: פטוֹר ממס שבח למוסד ציבורי - פסק-הדין בעניין קופת חולים כללית
 - 26.6.14: ועדת-הערר: האם יש לאפשר בערר מיסוי מקרקעין להעלות טענות עובדתיות חדשות ולהגיש ראיות חדשות לראשונה ובמסגרת הסיכומים בתיק?
 - 24.6.14: ועדת-הערר: האם רכישת גג במקום נכס מסחרי מהווה "חילוף" הפטוּר ממס שבח?
 - 10.6.14: ועדת-הערר: מה דינה של בקשה לתיקון שומת מס שבח (פיצול מחצית השבח לבת-הזוג ופריסה) שהוגשה באיחור ותוך שיהוי מצד המבקש?
 - 2.6.14: שינויים בחובת תשלום מקדמת מס שבח לגבי מי שרוכש מקרקעין - ההוראה הפכה להוראת-קבע תוך מספר שינויים ושיפורים
 - 17.5.14: ועדת-הערר - דירת נופש אינה נחשבת לדירת מגורים לעניין החבות במס רכישה
 - 12.5.14: פורסמה החלטתו של בג"ץ בעתירה שהוגשה על-ידי לשכת רו"ח כנגד חוקיות תיקוני החקיקה לגבי דירות מגורים במסגרת חוק ההסדרים
 - 22.4.14: וערת-הערר - כיצד יש לקבוע את שווי העסקה במכירת זכויות של בעלי קרקע שהתקשרו לגביה בעסקת קומבינציה?
 - 8.4.14: פורסמה תוספת שנייה להוראת הביצוע בנושא הוראת השעה לעניין קביעת שיעור מס מופחת במכירת קרקעות בשנת 2012
 - 6.4.14: ערר על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין מרכז יוגש לועדת הערר שליד בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד
 - 28.3.14: בית-המשפט העליון - פיצויים שהתקבלו בגין פגיעה על-ידי תכנית לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה אינם זכאים להקלה ממס רווחי הון המוקנית לגבי הפקעה
 - 24.3.14: ועדת הערר - אימתי ניתן להעלות טענה בדבר חזקת השיתוף בכל הקשור למכירת זכות במקרקעין החייבת במס שבח; שאלת זכאותו של תושב-חוץ לבצע פריסה של השבח
 - 23.3.14: ועדת-הערר - האם המלצה למינהל מקרקעי ישראל להחכיר מגרש למומלץ מהווה מכירה של זכות במקרקעין?
 - 2.3.14 - וערת-הערר: משלוח בפקס של החלטה בהשגה על שומת מס שבח ביום האחרון שעומד לרשות מנהל מיסוי מקרקעין, ללא תרשומת מתאימה, גוררים את בטלותה
 - 1.3.14: הוארך תוקף חובת תשלום מקדמת מס שבח לגבי מי שרוכש מקרקעין
 - 20.2.14: ועדת-הערר - האם נכה זכאי לשיעור מס רכישה מופחת יותר מפעמיים בחייו?
 - 17.2.14: ועדת-הערר: האם מכירת דירת מגורים חלופית (דהיינו, דירה שנרכשה במסגרת שחלוף פטוּר ממס של דירה אחרת) זכאית לפטור ממס שבח?
 - 10.2.14: פורסמה מהדורת 2014 של חוברת "דע זכויותיך וחובותיך, מדריך לרוכש/ מוכר זכות במקרקעין" (כולל הטפסים החדשים ותיקון 76 לחוק)
 - 22.1.14: בית-המשפט העליון: דינה של דירת נופש לעניין חוק מיסוי מקרקעין - האם מכירתה מזכה את המוכר בפטור ממס שבח ואת הרוכש בשיעור מס רכישה מדורג?
 - 21.1.14: רשויות המס פרסמו מדריך לתשלום ולהקלות מס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל
 - 21.1.14: אימתי יש למסות מארגן של קבוצות רכישה (לפי הדין הישן)?
 - 21.1.14: רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית חדשה המפרטת את הסכומים המעודכנים לעניין חוק מיסוי מקרקעין
 - 13.1.14: בית-המשפט העליון- האם שותפות מוגבלת שבבעלותה מקבץ דיור נחשבת לאיגוד מקרקעין? האם מניטין מוציא מגדר איגוד מקרקעין כאמור?
 - 2.1.14: הוארך תוקף חובת תשלום מקדמת מס שבח לגבי מי שרוכש מקרקעין
 - 29.12.13: פורסמה החלטת בית-המשפט העליון בעתירה לדיון נוסף בעניין שעלים: מהו "יום המכירה" לעניין חוק מיסוי מקרקעין במכירה באמצעות הליכי הוצאה לפועל?
 - 26.12.13: רשויות המס פרסמו הוראת ביצוע וטפסים חדשים בנושא הרפורמה במיסוי דירות מגורים + ערב עיון נוסף בנושא!
 - 16.12.13: ועדת-הערר - היוון שווי המכירה במכירת מקרקעין; הגדלת שווי המכירה בּשל התחייבות המוכר שהומחו לקונה
 - 12.12.13: בית-המשפט המחוזי - דמי חכירה המשתלמים בגין חכירה תפעולית של מקרקעין מותרים בניכוי באופן שוטף
 - 10.12.13: ועדת-הערר - האם עיקרון הפיצול הרעיוני בין דירת מגורים לבין זכויות בנייה חל גם לגבי החבות במס רכישה?
 - 2.12.13: שאלת סיוּוגה של חברה ש-100% ממניותיה מוחזקות בעקיפין על-ידי חברה ציבורית - כחברת בית ; ניכוי הוצאות ארנונה, פחת ומימון בגין נכס ריק
 - 12.11.13: פסק-דין חדש - סיווגה של הכנסה מהשכרת מבנה תעשייה, שיעור הפחת המותר בניכוי והוצאות מימון
 - 24.10.13: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין שמשון זליג ושות' - אימתי רשאי מנהל מיסוי מקרקעין לתקן שומת מס שבח בעקבות מידע חדש
 - 22.10.13: ניתן פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין הדר מזרחי (מכירת וילה בידי בתו של קבלן בניין אינה עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי)
 - 21.10.13: פורסמה החלטת בית-המשפט העליון בעתירה לדיון נוסף בעניין מלונות צרפת ירושלים
 - 18.10.13: בית-המשפט המחוזי - האם הוראות סעיף 96 לפקודה (שעניינן בשחלוף נכסים) חלות על מכירת נדל"ן מניב בחו"ל?
 - 17.10.13: רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית לגבי תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין
 - 9.10.13: רשויות המס פרסמו עדכון נוסף להוראה המקצועית בנושא המצאת ערובה על-ידי קבלנים לצורך קבלת טופס 50
 - 1.10.13: הוארך תוקף חובת תשלום מקדמת מס שבח לגבי מי שרוכש מקרקעין
 - 1.10.13: בית-המשפט העליון - מהו "יום המכירה" לעניין חוק מיסוי מקרקעין במכירה באמצעות הליכי הוצאה לפועל?
 - 17.9.13: החלטות חדשות - עיכוב ביצוע החלטת ועדת ערר מס שבח; פטור ממס שבח על-פי הוראת-השעה במכירת דירה שהתקבלה במתנה
 - 15.9.13: ועדת-הערר - כיצד יש לסווג זכויות חכירה של מקרקעין שנרכשו במסגרת עסקת BOT - האם כ"זכות במקרקעין" אם לאו?
 - 9.9.13: מתן אופציה לרכישת דירת מגורים ביום 1.1.2014 - האם תישלל הזכות לחישוב הליניארי המיוחד?
 - 28.8.13: בית-המשפט העליון דחה עתירה לקיים דיון נוסף בפסק-הדין בעניין מ.ו. השקעות בע"מ (ביטול עסקה וחיוב בהוצאות משפט)
 - 22.8.13: בית-המשפט העליון - כיצד יש לחשב את הפחת בגין דירה המושכרת למגורים; תשלום מס בשיעור 10% בגין השכרת דירה
 - 19.8.13: ועדת-הערר - כיצד יש לקבוע את עלות הבנייה במכירת יחידות שהתקבלו במסגרת עסקת קומבינציה כפולה?
 - 6.8.13: פורסם טופס חדש - מדרגות המס ברכישת דירת מגורים יחידה מוקנות רק ליחיד תושב ישראל
 - 4.8.13: הלכת שדות חלה גם על פירוק שותפות שנכסיה הם זכויות במקרקעין בישראל; העברת מלאי עסקי של שותפות במסגרת פירוקה כפופה להוראות סעיף 85 לפק
 - 1.8.13: אושר התיקון לתקנות מס רכישה - הגדלת שיעור מס הרכישה ברכישת זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים מ-5% ל-6%
 - 31.7.13: חישוב המרכיב החייב במס במכירת דירת מגורים הכוללת זכויות בנייה נוספות שמימושן מותנה בהסכמת מינהל מקרקעי ישראל
 - 22.7.13: ועדת-הערר - האם החברה שבבעלותה מניות של איגוד מקרקעין וזכות לקבל דמי שכירות הינה איגוד מקרקעין?
 - 21.7.13: בית-המשפט המחוזי - האם שיעור המס של 10% בְּשל הכנסה מהשכרת דירות למגורים מותנה בתשלום המס במועד?
 - 8.7.13: פורסם פסה''ד של ביהמ"ש העליון בעניין מלונות צרפת - בהבחנה בין מקרקעין לבין מיטלטלין לעניין החבות במס רכישה יש ליישם את "מבחן הכוונה"
 - 3.7.13: פסק-דין חדש בנושא הפטוֹר ממס רכישה בהעברת מקרקעין אגב פירוק איגוד
 - 1.7.13: פורסמה הבהרה של רשויות המס לגבי הארכת תוקף תשלום מקדמת מס שבח על-ידי הקונה
 - 26.6.13: ועדת-הערר - האם בחישוב הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים הכוללת זכויות בנייה יש להביא בחשבון גם את הזכויות הצפויות להתקבל בעתיד?
 - 10.6.13: רשות המסים פרסמה הנחייה לגבי אופן חישוב מס הרכישה ברכישת דירת מגורים בידי עולה חדש
 - 9.6.13: פורסמה הוראה מקצועית חדשה - מקרים שייחשבו לרכישת דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה
 - 2.6.13: ועדת-הערר - אי-התרה בניכוי מהשבח של הוצאות שהוונו לצורכי מס אינה מביאה בהכרח למיסוי ביֶתֶר
 - 23.5.13: התקשרות בהסכם לגביה וניהול של מקרקעין - האם מכירה של "זכות במקרקעין"?
 - 23.5.13: בית-המשפט - השכרת דירה באמצעות חברת ניהול אינה פטורה ממס
 - 20.5.13: בית-המשפט - הימנעות המערער מלהעיד על נסיבות עריכת עסקת מקרקעין ואופן קביעת התמורה כאשר זו נמוכה משמעותית משווי השוק תהווה משקל נכבד לחובתו
 - 19.5.13: פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא חישוב "הרווח הנוסף" בעת מכירת זכויות במקרקעין (או באיגוד מקרקעין) שהתקבלו אגב פירוק חברה
 - 19.5.13: בית-המשפט - האם יש ליישם את הוראות סעיף 18(ד) לפקודה ביחס לקרקעות פנויות ודירות גמורות?
 - 16.5.13: רשויות המס פרסמו תוספת שלישית להוראת הביצוע בנושא מיסוי פינוי-בינוי
 - 16.5.13: קרבתה של קרקע חקלאית לאזורי מגורים וקיומן של תשתיות מתאימות מחייבת התייחסות שונה בקביעת שוויה מאשר קרקע חקלאית בסביבה שונה
 - 7.5.13: פורסם תיקון 75 לחוק מיסוי מקרקעין - מס רכישה לגבי דירות מגורים
 - 1.5.13: מס הרכישה על דירות מגורים - החקיקה הצפויה
 - 25.4.13: כיצד יש לחשב את החבות במס רכישה ברכישת דירת מגורים על-ידי בני-זוג שלאחד מהם דירה נוספת מלפני הנישואין
 - 24.4.13: פסיקה חדשה - אימתי יש לעכב ביצוע פסק-דין של ועדת-הערר? האם החזר תשלום הוצאות פיתוח גורר עמו חבות במע"מ?
 - 23.4.13: רשות המסים פרסמה הוראה מקצועית בנושא מיסוי קבוצות רכישה
 - 22.4.13: אימתי תמוסה העברת זכות במקרקעין מבעל לאשה אם זו רשומה על-שם הבעל ושייכת גם לאשה מכוח חזקת השיתוף
 - 9.4.13: ועדת-הערר - האם במכירת דירת מגורים הכולל זכויות בנייה החייבות במס שבח יש לייחס לזכויות יום רכישה שונה מיום רכישת הדירה?
 - 2.4.13: מיסוי המארגן של קבוצות רכישה (לפי הדין הישן); אימתי ערכאת הערעור תתערב בממצאים עובדתיים של ועדת-הערר?
 - 19.3.13: פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא תמ"א 38
 - 17.3.13: בית-המשפט - אימתי רווחים ממכירת נדל"ן שהוחזק במשך תקופה ארוכה יחויבו במס הכנסה ולא במס שבח?
 - 14.3.13: פסקי-דין חדשים במיסוי מקרקעין - ביטול עסקה; רכישה בנאמנות
 - 7.3.12: האם די בכך שמנהל מיסוי מקרקעין יחליט בהשגה בתוך שנה ממועד הגשתה, או שמא עליו גם להמציא את החלטתו בתוך תקופה זו
 - 4.3.13: ועדת-הערר - שאלת חלוקת הסמכויות בין מנהל מיסוי מקרקעין לבין פקיד-השומה
 - 25.2.13: ועדת-הערר - מכירת מקרקעין והעברת התמורה לעמותה אינה מהווה מכירה הפטורה ממס שבח
 - 3.2.13: ועדת-הערר - האם סיווּגה של אופציה במקרקעין כאופציה ייחודית מותנה בהיותה ניתנת להעברה לאחֵר ללא כל תנאי וסייג?
 - 30.1.13: בית-המשפט העליון - ביטול עסקה במקרקעין; חיוב בהוצאות בגין שימוש לרעה בהליכי משפט
 - 29.1.13: ועדת-הערר - האם הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים חל על חברה משפחתית?
 - 24.1.13: בית-המשפט העליון: האם מכירת זכויות במקרקעין על-ידי האפוטרופוס הכללי והעברת התמורה ממכירה זו לבעלי הזכויות חייבת במס שבח?
 - 23.1.13: בית-המשפט העליון: אימתי זכאי מוכר דירת מגורים שהתקבלה בירושה לפטוֹר ממס שבח?
 - 7.1.13: ועדת-הערר - כיצד יש למסות מכירת זכויות בגג במחיר נמוך משמעותית משווי השוק
 - 3.1.13: פורסם פסה''ד בעניין וילנר מלונות ישראל - האבחנה בין מקרקעין לבין מיטלטלין לעניין החבות במס רכישה
 - 25.12.12: בית-המשפט העליון: רכישת מגרש שעליו בנוי שלד בית מגורים לצורך השלמת בנייתו למטרת מגורים אינה נחשבת לרכישת דירת מגורים לעניין החבות במס רכישה
 - 23.12.12: דירות מגורים שנרכשו במהלך הנישואים על-ידי בן-הזוג תיחשבנה כחלק מרכוש התא המשפחתי אף אם מקור הכספים לרכישתן בירושה שקיבל בן-הזוג
 - 23.12.12: ועדת-הערר - חזקת התא המשפחתי גוברת על הסכמת בני-זוג בדבר הפרדה רכושית שעה שמדובר בדירה שנרכשה לאחר הנישואין
 - 19.12.12: הבהרות לגבי המשך תחולתה של הוראת-השעה (הגדלת ההיצע של דירות מגורים)
 - 18.12.12: הוראת-השעה (הגדלת ההיצע של דירות מגורים) תמשיך לחול עד ליום 5.5.2013
 - 10.12.12: ועדת-הערר: האם הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים על-פי הוראת-השעה חל על חברה משפחתית?
 - 2.12.12: כיצד יש לחשב את חבות המע"מ ברכישת דירה "יד 2" על-ידי קבלן ומכירתה ברווח
 - 27.11.12: פורסם פסק-הדין בעניין ימק"א ארה"ב - מיהם הבעלים של המקרקעין הנמכרים לעניין החבות במס שבח? הבעלים הרשום או שמא בעל החזקה הייחודית במקרקעין?
 - 20.11.12: בית-המשפט - פיצויים שהתקבלו בגין פגיעה על-ידי תכנית לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה אינם זכאים להקלה ממס רווחי הון המוקנית לגבי הפקעה
 - 19.11.12: מס הרכישה בהעברת זכות במקרקעין אגב פירוק חברה ייקבע לפי שוויָם בעת העברתם לבעלי המניות ולא לפי עלות המקרקעין בעת רכישתם
 - 19.11.12: פורסמה החלטתו של בג"ץ בעתירתה של רו"ח דורית גבאי
 - 18.11.12: ועדת-הערר - הכיצד על מנהל מיסוי מקרקעין לקבוע את מועד שינוי הייעוד של נכס מקרקעין מרכוש קבוע למלאי עסקי
 - 7.11.12: האם סעיף 5(ב) לחוק מע"מ כולל מנגנון שערוך?
 - 11.10.12: פורסם פסק-הדין בעניין נס - האם רכישת דירת מגורים המיועדת להריסה חייבת במס רכישה בשיעורים מדורגים (כדירת מגורים) או בשיעור 5% (כקרקע)
 - 10.10.12: פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא מכירת דירות מגורים שהתקבלו בירושה ללא ביצוע הסכם חלוקה מקדמי
 - 11.9.12: ועדת-הערר: חוכר מקרקעין הבוחר שלא לממש אופציה להארכת תקופת חכירה זכאי להחזר של מס הרכישה ובלבד שלא ישתהה בהגשת הבקשה להחזר
 - 10.9.12: הפטיש החדש של ד"ר שטייניץ? פורסם תזכיר חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין: אותה גברת (מס רכוש) בשינוי אדרת (מס עיכוב בניה)
 - 6.9.12: פורסם פסק-הדין בעניין אדריאן ושירה איצקוביץ - שאלת זכאותו של נכה להקלה במס רכישה ברכישת דירת נופש
 - 21.8.12: פורסמה החלטת מיסוי חדשה - בביצוע פריסה של שבח ריאלי במכירת מקרקעין שהתקבלו בירושה יש לכלול גם את תקופת הבעלות של המוריש
 - 13.8.12: ועדת הערר - הקטנת יתרת שווי הרכישה בשל פחת שניתן היה לנכותו אך לא נוכה הינה תוצאה המנוגדת לתכלית החוק
 - 10.8.12: ועדת-הערר: הפטור ממס שבח בהעברת זכויות במקרקעין אגב פירוק איגוד אינו גורר עמו בהכרח פטור ממס רכישה
 - 8.8.12: פורסם תיקון 74 לחוק מיסוי מקרקעין - תמ"א 38 שינוי 2
 - 5.8.12: פיצול פיזי-אופקי במכירת דירת מגורים
 - 29.7.12: בית-המשפט: החלטת פקיד-השומה לסווג מכירת דירות מגורים בשונה מסיווגה על-ידי מנהל מיסוי מקרקעין כפופה לכללי המשפט המינהלי
 - 24.7.12: חקיקה חדשה: פטור ממס להכנסה של קופת גמל מהשכרת דירות מגורים; ביטול המעבר מ-4 ל-8 שנים לגבי הפטור ממס שבח; והותרת המע"מ בשיעור 16%
 - 23.7.12: פורסמה החלטת מיסוי בנושא יצירת הקדש פרטי והקניית זכויות במקרקעין לנאמן ההקדש האמור
 - 17.7.12: מבזק מיוחד - הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה אחת ל-4 שנים ייוותר בעינו ולא יהפוך לפטור אחת ל-8 שנים
 - 5.7.12: פורסמה החלטת מיסוי בנושא קרן פרטית להשקעות בנדל"ן בישראל
 - 25.6.12: פורסמה תוספת להוראה המקצועית שעניינה בהעברת קרקע לאיגוד מקרקעין בפטור ממס לפי סעיף 104 לפקודה
 - 24.6.12: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בנושא מיסוי מימוש אופציה להארכת חכירה של מקרקעין
 - 20.5.12: החלטת מיסוי חדשה בנושא הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת ירושה
 - 10.5.12: רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי בנושא התרת הוצאות ועלויות לצורכי מס בהיעדר אסמכתאות לקיומן
 - 9.5.12: פורסמה הצעת החוק הקובעת פטור ממס לקופות גמל על הכנסה מהשכרת דירות מגורים לטווח ארוך
 - 3.5.12: בית-המשפט העליון: לאור הספק בפרשנות המונח "קרוב" לעניין הפטור ממס שבח בהעברה ללא תמורה בין קרובים - יש לנקוט בפרשנות לטובת הנישום
 - 30.4.12: דירת מגורים שלא הוכח שניתנה במתנה תיחשב כדירה נוספת לעניין הזכאות לשלם מס רכישה בשיעור מופחת
 - 23.4.12: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין לוי: התנאים לביטול עסקה לעניין חוק מיסוי מקרקעין ופרשנות סמכותו של המנהל לבחון עסקה לפי מהותה
 - 17.4.12: נדחתה הבקשה לדיון נוסף בפסה''ד בעניין בזק: חוכר מקרקעין הבוחר שלא לממש אופציה להארכת תקופת חכירה זכאי להחזר של מס הרכישה
 - 8.4.12: ניתן להגיש מסמכים הקשורים למיסוי מקרקעין בכל אחד ממשרדי מיסוי מקרקעין ברחבי הארץ
 - 4.4.12: פורסמה החלטת מיסוי לגבי הפקעת קרקעות
 - 29.3.12: פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי מקרקעין (פינוי בינוי) ומיסוי בינלאומי (מוסד קבע)
 - 28.3.12: פסק-דין חדש: ויתור על אופציה לרכישת מקרקעין מהווה עסקה החייבת במס שבח, לרבות בגין חלק התמורה ששולם באיגרות-חוב חסומות
 - 12.3.12: פורסם מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין לשנת 2012
 - 4.3.12: פסקי-דין חדשים במיסוי מקרקעין: תקופת הפריסה לגבי מקרקעין שהתקבלו במתנה, מיסוי עסקת קומבינציה ועוד
 - 28.2.12: פורסמה תוספת להוראת הביצוע בנושא הארכת תקופת הוראת השעה לעניין קביעת שיעור מס מופחת במכירת קרקעות
 - 13.2.12: הפיכת עסקת קומבינציה לעסקת תמורות ללא דיווח מתאים למנהל מיסוי מקרקעין מקנה למנהל סמכות להוציא שומה מתוקנת ללא מגבלת זמן
 - 12.2.12: ביהמ''ש המחוזי: דמי ניהול וייעוץ בקשר למכירת מקרקעין שלא נדרשו לעניין מס שבח אינם מהווים הוצאה מותרת בניכוי לצורכי מס הכנסה
 - 12.2.12: רשויות המס פרסמו תוספת להוראת הביצוע בנושא מיסוי פינוי-בינוי
 - 26.1.12: פס''ד חדש של ועדת הערר - מכירת דירת נופש בפרוייקט ''האי'' בהרצליה אינה זכאית לפטור ממס שבח
 - 24.1.12: פורסמו טפסים חדשים/מעודכנים במיסוי מקרקעין
 - 22.1.12: פורסמו התקנות המאריכות את הוראת-השעה לגבי מכירת קרקע לבניית דירות מגורים בשנה נוספת
 - 16.1.12: פורסם פסה''ד בעניין מלונות צרפת ירושלים - האבחנה בין מקרקעין לבין מיטלטלין לעניין החבות במס רכישה
 - 26.12.11: הוראת-השעה לגבי מכירת קרקע לבניית דירות מגורים הוארכה בשנה נוספת עד לתום שנת-המס 2012
 - 22.12.11: בית-המשפט המחוזי בירושלים: מכירת וילה בידי בתו של קבלן בניין אינה מהווה עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי
 - 14.12.11: פסק-דין חדש של ועדת-הערר: מימוש אופציה להארכת תקופת החכירה מול המינהל חייב במס רכישה
 - 5.12.11: אושר החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011
 - 19.11.11: פס"ד חדש: לועדת-הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין סמכות לדון בערר על שומת מס רכישה שהוצאה במסגרת אישור תוכנית מיזוג בהחלטת מיסוי בהסכם
 - 16.11.11: דגשים לגבי הוראת-הביצוע החדשה בנושא תיקוני החקיקה לגבי דירות מגורים - דירה שהתקבלה "ללא תמורה", המרת פטוֹרים ודירה בשימוש מעורב
 - 14.11.11: רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא תיקוני החקיקה לגבי דירות מגורים
 - 26.10.11: פס"ד חדש: לא ניתן לקזז מס תשומות בגין רכישת קרקע ובניית בית מגורים שחלקו משמש לעסק
 - 8.9.11: פסקי-דין חדשים בנושא מיסוי מקרקעין: פטור ממס למוסד ציבורי; תיקון שומה בעקבות פרטים חדשים
 - 7.9.11: עודכן טופס הבקשה לפטור ממס שבח על-פי הוראת-השעה במכירת דירת מגורים שאינה מזכה
 - 1.9.11: מונתה ועדת ערר מחוז מרכז לעניין חוק מיסוי מקרקעין
 - 30.8.11: בית-משפט השלום בירושלים דחה תביעה להשבה בשל תשלום מע"מ על דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל
 - 29.8.11: פורסם טופס הבקשה לפטור ממס שבח על-פי הוראת-השעה במכירת דירת מגורים שאינה מזכה
 - 28.8.11: פס"ד חדש - שותפות מוגבלת שבבעלותה מקבץ דיור אינה איגוד מקרקעין
 - 15.8.11: פורסמה החלטת מיסוי נוספת לגבי הוראת-השעה בעניין מכירת קרקע לבניית דירות מגורים
 - 14.8.11: פורסמה החלטת מיסוי חדשה לגבי הוראת-השעה בעניין מכירת קרקע לבניית דירות מגורים
 - 8.8.11: שינויים בהוראות הפטור ממס שבח במכירת דירות מגורים - זהירות!
 - 3.8.11: הצעת-החוק לרפורמה נוספת במיסוי דירות מגורים אושרה (באופן מצומצם) בקריאה שנייה ושלישית
 - 1.8.11: מסלול חדש לקבלת אישור מפקיד שומה לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין לקבלנים בפרויקט בליווי בנקאי
 - 31.7.11: פורסמה החלטת מיסוי חדשה לגבי הוראת-השעה בעניין מכירת קרקע לבניית דירות מגורים
 - 21.7.11: פורסם פסה"ד של ביהמ"ש העליון בעניין קווי נדל"ן גינדי - ירון בע"מ - רכישת נדל"ן באמצעות גוף מארגן
 - 18.7.11: פורסמה מהדורת 2011 של חוברת "דע זכויותיך וחובותיך, מדריך לרוכש/ מוכר זכות במקרקעין"
 - 12.7.11: פס"ד חדש: שווי הרכישה (העלות) של מקרקעין ייקבע לפי השווי המתוקן שנקבע לגבי המוכר הקודם
 - 12.7.11: פורסמה הצעת החוק לתיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין: שינויים מרחיקי-לכת במיסוי דירות מגורים
 - 3.7.11: רכישת זכות במקרקעין מקבלן עד ליום 31.7.11 (במקום 30.6.11) לא תגרור עִמה חובת העברת מקדמה על-ידי הרוכש
 - 28.6.11: פורסם תזכיר החוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין: צמצום הפטורים ממס שבח במכירת דירות מגורים
 - 26.6.11: מס הרכישה בהעברת זכות במקרקעין אגב פירוק חברה ייקבע לפי עלות המקרקעין בעת רכישתם
 - 16.6.11: חברה שבבעלותה נדל"ן מניב ופעילות עסקית ששוויה עולה על 10% משווי נכסי החברה אינה איגוד מקרקעין
 - 9.6.11: פס"ד חדש: יום הרכישה במכירת מקרקעין שהתקבלו במתנה בסמוך לפני פטירת נותן המתנה
 - 31.5.11: רכישת זכות במקרקעין מקבלן עד ליום 30.6.11 (במקום 1.6.11) לא תגרור עִמה חובת העברת מקדמה על-ידי הרוכש
 - 22.5.11: פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון: פטור ממס שבח אינו חל בהכרח על מס מכירה
 - 17.5.11: פס"ד חדש: פעילות עניפה בנדל"ן חייבת במע"מ
 - 15.5.11: פורסמו חוזרים מקצועיים בנושא מיסוי המשכיר בשל שיפורים במושכר ובנושא תיקון 173
 - 27.4.11: רשות המיסים פרסמה הוראה מקצועית בנושא היקף תחולת חזקת התא המשפחתי לעניין מיסוי דירות מגורים
 - 22.4.11: פס"ד חדש: דירת נופש אינה נחשבת לדירת מגורים לעניין החבות במס רכישה
 - 11.4.11: רשות המיסים פרסמה הבהרה נוספת לגבי תשלום מקדמה בהתאם לתיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין
 - 11.4.11: רשות המיסים פרסמה הנחיות לגבי הצהרות, תשלום מקדמה והגשת השגה בהתאם להוראות תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין
 - 5.4.11: עדכונים וטפסים נוספים במיסוי מקרקעין
 - 4.4.11: טפסים חדשים: פטור במכירת דירה בפינוי-בינוי, מכירה במסגרת הוראת-השעה ודחיית יום המכירה בתמ"א 38 ובעסקה מותנית
 - 31.3.11: תזכורת - עסקות מקרקעין שתבוצענה מהיום ואילך כפופות להוראות הדיווח והתשלום החדשות (תיקון 70)
 - 16.3.11: פסק-דין חדש: הפסד מאי-החזר הלוואה שניתנה על-ידי חברה יזמית מותר בניכוי כהוצאה שוטפת
 - 15.3.11: פורסם תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין - מהפכה בשיטת הדיווח, התשלום והשומה לגבי עסקות נדל"ן בישראל
 - 14.3.11: שימוש בפטוֹר ממס שבח לפי הוראת-השעה עשוי לשלול את הפטוֹר אחת ל-4 שנים
 - 10.3.11: פס"ד חדש: רכישת דירות ע"י אונ' בן גוריון לצורך אירוח מרצים מחו"ל זכאית לשיעור מס רכישה מופחת
 - 1.3.11: פורסמו טופסי דיווח חדשים לגבי מכירת דירת מגורים בפטור ממס שבח, לרבות לפי הוראת-השעה
 - 24.2.11: פורסמו ברשומות: החקיקה החדשה לגבי מיסוי דירות מגורים + הותרת שיעור מס שכר/רווח על מוסדות כספיים
 - 22.2.11: פורסמה החלטת מיסוי חדשה: תמ"א 38/2 אינה זכאית להקלות המס המוקנות לתמ"א 38
 - 21.2.11: רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי לגבי הטיפול בבקשה לפריסה של שבח ריאלי
 - 19.1.11: פורסמה הצעת החוק שמטרתו הגדלת ההיצע של דירות מגורים: שינויים במס שבח ובמס רכישה
 - 27.12.10: תיקוני חקיקה חדשים
 - 23.12.10: רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית לגבי חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים
 - 23.12.10: פס"ד חדש: חוכר מקרקעין הבוחר שלא לממש אופציה להארכת תקופת חכירה זכאי להחזר של מס הרכישה
 - 12.12.10: תזכורת - יש לשקול חילוף זכויות במקרקעין לפני יום 31.12.2010
 - 3.11.10: פורסם נוסח מתוקן של החוזר המקצועי לגבי התיקון לתקנות מס רכישה בעניין פירוק שרשרת איגודים
 - 1.11.10: פסק-דין חדש: כיצד תחושב החבות במע"מ במכירת דירות שנרכשו כקרקע מיחידים שאינם עוסקים
 - 17.10.10: מכירת דירת מגורים לאחר גירושין, בטרם חלפו 4 שנים ממכירת דירת בן-הזוג בתקופת הנישואין
 - 19.9.10: פורסם חוזר מקצועי לגבי התיקון לתקנות מס רכישה בעניין פירוק שרשרת איגודים
 - 16.8.10: פורסמה הוראה מקצועית לגבי מיסויין של דירות נופש
 - 5.8.10: פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון: ההנחה ממס שבח במכירת מקרקעין בתקופה הקובעת חלה גם על מס מכירה
 - 2.8.10: פורסם פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון בנושא רכישת מקרקעין בנאמנות
 - 7.7.10: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין בנק קונטיננטל - תיאום הוצאות השבחה
 - 29.6.10: הוראת ביצוע חדשה: העברת חובות חברה מתפרקת לבעלי מניותיה אינה שוללת את הפטור ממס שבח
 - 21.6.10: פורסם דו"ח הוועדה לבחינת היבטי המס בקבוצות רכישה
 - 25.5.10: פורסם תיקון לתקנות מס רכישה - הקלות לשרשרת פירוקים
 - 23.5.10: מכרת נדל"ן מסחרי - ייתכן שמגיע לך החזר מס שבח
 - 21.3.10: רכישת חברת נדל"ן – זהירות!
 - 2.2.10: רשות המיסים פרסמה הוראה מקצועית לגבי מתן טופס 50
 - 12.1.10: שרות מקוּון חדש באתר רשות המיסים: שומה עצמית במס שבח
 - 31.12.09: פורסם ברשומות תיקון 66 לחוק מיסוי מקרקעין: הארכה רטרואקטיבית של הקלות המס לגבי חילוף זכויות במקרקעין
 - 25.11.09: רשות המיסים פרסמה הוראה מקצועית בנושא תמ"א 38
 - 26.10.09: פורסמה הצעת חוק להארכה רטרואקטיבית של הקלות המס לגבי חילוף זכויות במקרקעין
 - 23.6.09: פורסמה הוראת ביצוע בנושא התרתם בניכוי של דמי מפתח בחישוב שבח מקרקעין
 - 15.6.09: רכישת נדל"ן מניב – ישירות כיחיד או באמצעות חברה?
 - 15.1.09: פורסמה הוראת ביצוע לגבי החלטת מינהל מקרקעי ישראל מס' 959
 - 19.11.08: רשויות המס פרסמו הוראת ביצוע לגבי הקצאת מניות באיגוד מקרקעין
 - 8.11.08: פורסמו תקנות חדשות הקובעות פטור מהיטל השבחה בשל הרחבה מכוח תמ"א 38
 - 27.8.08: הוראת ביצוע חדשה של רשויות המס בעניין הודעה חד-צדדית על ביטול עסקה במקרקעין
 - 17.8.08: מערכת אינטרנטית חדשה לבדיקת מצב שומות מס שבח, מס רכישה ומס מכירה
 - 28.5.08: פורסם פסה"ד בעניין פוליטי: לא ניתן לסטות מנוסחת החישוב הליניארי בקביעת שיעור מס השבח
 - 4.5.08: פורסמה הוראת ביצוע בעניין ניכוי הוצאות ריבית במכירת מקרקעין
 - 8.4.08: תיקונים לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974
 - 18.3.08: פורסם מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין
 - 6.3.08: תיקונים חדשים לחוק מיסוי מקרקעין
 - 19.2.08: החזר מס מכירה בגין שומות שדוּוחו ושולמו
 - 18.2.08: פורסמו תיקון 60 ו-61 לחוק מיסוי מקרקעין: ביטול מס מכירה והעלאת שיעור מס שבח למקרקעין ותיקים
 - 11.2.08: פורסם פסק-הדין של ביהמ"ש העליון בענין סלון מרכזי - התרת ניכוי למס שבח בגין תשלום מס רכוש
 - 5.2.08: רשויות המס פרסמו תוספות להוראות הביצוע בנושא אופציות במקרקעין וחילוף זכויות במקרקעין
 - 17.1.08: תזכורת - יש לשלם את המס בשיעור 10% על הכנסות מהשכרת דירת מגורים עד 30.1.08
 - 29.11.07: אושרה ההקלה לגבי היטל השבחה בשל חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38)
 - 8.11.07: פורסם תיקון 59 לחוק מיסוי מקרקעין - הרחבת מדרגות מס הרכישה ברכישת דירת מגורים יחידה
 - 28.10.07: הודעת רשויות המס לגבי תיקון החקיקה המתייחס למס בשיעור 10% על הכנסה מהשכרת דירה למגורים
 - 15.10.07: פורסם תיקון 159 לפקודת מס הכנסה - דחיית מועד תשלום המס בשיעור 10% על השכרת דירה למגורים
 - 30.8.07: הנחיות זמניות של רשות המסים
 - 6.8.07: פורסם תיקון 58 לחוק מיסוי מקרקעין
 - 25.7.07: אופציות במקרקעין, פינוי בינוי וחילוף זכויות - בדרך להוראות קבע
 - 10.7.07: הצעת חוק חדשה - דחיית מועד תשלום המס בשיעור 10% על השכרת דירה למגורים
 - 5.6.07: רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא תכנוני מס החייבים בדיווח לפי חוק מע"מ
 - 30.5.07: הודעה על פעולה המהווה תכנון מס החייב בדיווח על-פי תקנות מע"מ
 - 25.4.07: רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית בעניין מסירת מידע בנוגע למקרקעין
 - 28.3.07: פורסם החוק לעידוד בניית דירות להשכרה
 - 9.2.07: פורסמה הצעת חוק לעידוד בניית דירות להשכרה
 - 8.9.06: פסק-דין חדש בנושא שיפורים במושכר
 - 19.7.06: פורסמה הוראת ביצוע של רשויות המס בעניין תיקון 55 לחוק מיסוי מקרקעין


שלום אורח!
האתר נועד להקנות מידע כללי בלבד, הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואין לו תוקף של חוות-דעת מחייבת.
© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא.