מיסוי שוק ההון
ההבחנה בין המשקיעים השונים בשוק ההון
 - ההבחנה בין יחיד לבין חברה
 - ההבחנה בין תושב ישראל לבין תושב-חוץ
סיווּגם המיסויי של הכנסות והפסדים פיננסיים
 - כללי
 - סיווּגם של הכנסות/הפסדים ממכירת נכסים פיננסיים
 - סיווּגן של הכנסות פיננסיות שוטפות
מיסוי השקעות במניות נסחרות
 - חוזרים של רשויות המס
מיסוי השקעות באיגרות-חוב נסחרות
 - כיבוס איגרות-חוב נסחרות
 - חוזרים של רשויות המס
מיסוי השקעות בקרנות נאמנות
 - מיסוי השקעות בקרנות נאמנות בידי קופת גמל
 - מיסוי השקעות בקרנות נאמנות בידי תושב-חוץ
 - חובת ניכוי מס במקור בפדיון יחידות בקרן נאמנות ובתשלום רווחים לבעלי היחידות
 - חוזרים של רשויות המס
מיסוי פיקדונות ותוכניות חיסכון בנקאיים
 - מיסוי פיקדונות בנקאיים בידי קופת גמל
 - מיסוי פיקדונות בנקאיים בידי תושב-חוץ
 - חובת ניכוי מס במקור
 - חוזרים מקצועיים של רשויות המס
 - טפסים של רשויות המס
מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי שוק ההון
 - האם הוראות סעיף 94ב לפקודה (רווחים ראויים לחלוקה) חלות במכירת מניות חברה זרה?; הפרשי הצמדה וריבית בגין מס ששולם ביתר במכירת ניירות-ערך נסחרים
 - תזכורת – עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון
 - פורסם פסה"ד של ביהמ"ש העליון בעניין אור שרה בע"מ ואח' – קיזוז הפסדים שמקורם בירידת ערך של המטבע במכירת ניירות-ערך ובהחזקת פיקדון בידי חברה משפחתית
 - ניכוי הוצאות הנפקה
 - חוזר בנושא מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים
 - תיקון תקנות הפטור מהגשת דוח שנתי
 - חוזרים מקצועיים חדשים
 - טיוטת חוזר בנושא ICO
 - מיסוי משקיעים בשותפויות הגז
 - החלטת מיסוי בנושא הנפקה ורישום של מניות בכורה
 - בית-המשפט המחוזי – תוצאות המס ומועד החבות במס בביצוע עסקאות גידור לשם הגנה על שינויים בשער המטבע
 - רכישה עצמית של אג"ח כמחילת חוב; דיבידנד מוטב לפי הוראת-השעה
 - קיזוז הפסד הון במכירת ניירות-ערך כאשר ההפסד נגרם מירידה בשער המטבע – סוף פסוק
 - תזכורת – עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון
 - תזכורת – עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון
 - קיזוז הפסדים מהפרשי שער; חוק התיאומים ועוד
 - ביהמ"ש העליון – האם יש להתיר בקיזוז הפסד הון במכירת ניירות-ערך כאשר ההפסד נגרם מירידה בשער המטבע?
 - קיזוז הפרשי שער שליליים כנגד ריבית בנקאית
 - תזכורת – עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון
 - מסלול ירוק חדש נושא הצעת רכש חליפין רכישה עצמית של אגרות-חוב הנסחרות בבורסה
 - פורסמה הצעת חוק לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המו"פ
 - 19.2.16: בית-המשפט העליון – שותפוּת בחשבון בנק עם אדם שנפטר
 - 5.1.16: החלטת מיסוי חדשה בנושא עסקות Repo
 - 2.1.16: חקיקה חדשה לגבי גיוס הון לחברות הזנק ישראליות
 - 29.12.15: פורסמה החלטת מיסוי בנושא עסקות גידור
 - 19.12.15: קביעת עלותן לצורכי מס של מניות חברה תעשייתית שנרשמו למסחר בבורסה לפני 1.1.2003
 - 13.11.15: פורסם הדו"ח המסכם של הצוות הבין-משרדי לקידום האיגוח בישראל
 - 20.7.15: בית-המשפט – כיצד תיקבע חבות המס במכירת מניות נסחרות של חברה תעשייתית שהונפקה בשנת 1994?
 - 5.7.15: תזכורת – עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון
 - 29.6.15: כיצד יש לקבוע את שווי העסקה במכירת ניירות-ערך מחוץ לבורסה כאשר קיימים יחסים מיוחדים בין הצדדים?
 - 25.4.15: פסק-דין נוסף בשאלה האם יש להתיר בקיזוז הפסד הון במכירת ניירות-ערך הנסחרים מחוץ לישראל כאשר ההפסד נגרם מירידה בשער המטבע
 - 26.2.15: פורסם תזכיר חוק בנושא מיסוי קרנות ריט
 - 25.11.14: פורסם פסק-דין נוסף בשאלה האם יש להתיר בקיזוז הפסד הון במכירת ניירות-ערך הנסחרים מחוץ לישראל כאשר ההפסד נגרם מירידה בשער המטבע
 - 26.8.14: פורסמה הודעת רשות המיסים בעקבות התיקון לתקנות הפטור מהגשת דו"ח שנתי שקבע סייג לפטור מהגשת דו"ח לגבי בעלי הכנסות גבוהות ולגבי משקיעים בשוק ה
 - 19.8.14: בית-המשפט המחוזי: האם יש להתיר בקיזוז הפסד הון במכירת ניירות-ערך הנסחרים מחוץ לישראל כאשר ההפסד נגרם מירידה בשער המטבע?
 - 9.7.14: תזכורת - עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון
 - 6.7.14: בית-המשפט המחוזי - כיצד יש לקבוע את עלותן לצורכי מס של מניות חברה תעשייתית שנרשמו למסחר בבורסה לפני 1.1.2003?
 - 29.4.14: בית-המשפט המחוזי - 3,000 פעולות קניה ומכירה של ני"ע בתקופה של שנתיים אינן מגיעות כדי עסק
 - 7.4.14: הוארכה תחולתן של תקנות מס הכנסה שעניינן בהשקעה בשותפויות לחיפושי נפט/גז ובשותפויות להפקת סרטים
 - 9.3.14: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין זיסאפל ואח': בחירה בהחלת הוראות סעיף 94ב לפקודה חלף הוראות צו ניירות ערך זרים
 - 6.2.14: רשויות המס פרסמו מדריך הקלות במס הכנסה לגמלאים ובעלי הכנסות נמוכות לרבות כללי החבות במס בגין הכנסות שמקורן בפיקדונות ותוכניות חיסכון בנקאיים
 - 9.1.14: תזכורת - עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון
 - 5.11.13: בית-המשפט: הכנסה חד-פעמית ממכירת מניות - האם רווח הון או שמא עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי?
 - 21.10.13: בית-המשפט המחוזי - כיצד יש לקבוע את שווי העסקה במכירת ניירות-ערך מחוץ לבורסה כאשר קיימים יחסים מיוחדים בין הצדדים
 - 30.9.13: מגבלות בקיזוז הפסדים מועברים ממכירת ניירות-ערך נסחרים וקרנות נאמנות
 - 29.9.13: ביטול הפטוֹר ממס רווחי הון לתושבי-חוץ בגין השקעה ישירה או עקיפה במק"מים ואג"ח לטווח קצר – הוראת-השעה הפכה להוראת-קבע
 - 19.8.13: בית-המשפט - כיצד יש לפרש את הוראת-המעבר שנקבעה בתיקון 132 לגבי רווח הון ממכירת ניירות-ערך זרים?
 - 23.6.13: זהירות! אין להסתמך על אישורי המוסדות הכספיים (טופס 867ג) בהכנת דו"חות המס השנתיים אלא לאחר בדיקה קפדנית
 - 16.12.12: בית-המשפט המחוזי: האם הפסד הון ממכירת ני"ע בלתי-נסחר מותר בקיזוז כנגד רווח ממכירת ני"ע נסחר הכפוף לסעיף 6 לחוק התיאומים?
 - 20.11.12: פורסם פסק-הדין בתובענה הייצוגית נגד רשות המסים בנושא קיזוז הפסדים בשוק ההון
 - 30.7.12: פורסמו טופסי דיווח שונים לגבי שותפויות נפט
 - 26.7.12: פורסם פסק-הדין בעניין זיסאפל ואח': ניתן לבחור בהחלת הוראות סעיף 94ב לפקודה חלף הוראות צו ניירות ערך זרים
 - 15.7.12: תזכורת - עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון
 - 13.5.12: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעתירה לדיון נוסף בעניין סגנון (כיבוס דיבידנד כעסקה מלאכותית; מבחן יסודיות הטעם המסחרי)
 - 29.4.12: מה עדיף - פק''מ, מק''מ או קרן נאמנות פטורה? - דגשים נוספים
 - 24.4.12: מה עדיף - פק"מ, מק"מ או קרן נאמנות פטורה?
 - 7.3.12: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין גזית החזקות - פרשנות לטובת הנישום לגבי כללי קיזוז הפסדים
 - 25.1.12: תזכורת - עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון
 - 11.1.12: פורסמו ברשומות תיקונים לתקנות מס הכנסה הקובעות את שיעור המס שיש לנכות במקור בשל הכנסות שמקורן בשוק ההון
 - 7.12.11: פורסמה הודעת רשות המיסים לגבי האפשרות לבצע מכירה רעיונית של ניירות-ערך
 - 5.12.11: אושר החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011
 - 22.11.11: פורסמה הצעת החוק ליישום המלצות ועדת טרכטנברג בתחום המיסוי
 - 17.11.11: פורסם תיקון 186 - ביטול הפטוֹר ממס רווחי הון לתושבי-חוץ בגין השקעה ישירה או עקיפה במק"מים ואג"ח לטווח קצר
 - 2.11.11: פורסם תזכיר החוק בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג
 - 31.8.11: פורסם תיקון חקיקה לפיו ניכוי המס במקור בשוק ההון יביא בחשבון הפסדים שנוצרו גם לאחר החודש בו אירע מועד המכירה
 - 25.7.11: חישוב החבות במס במכירת מניות נסחרות שנרכשו לפני 1.1.2003
 - 19.7.11: תזכורת - עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון
 - 14.7.11: פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון: דיבידנד שהוכרז בחברה לא ייחשב כחלק מרווחיה הראויים לחלוקה החל מיום האקס
 - 28.6.11: הפטור ממס על ריבית שמקורה בפיקדון בנקאי במט"ח בבנק בישראל של תושב חוזר חל גם על תושב חוזר ותיק
 - 21.6.11: פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון - כיבוס דיבידנד מהווה עסקה מלאכותית
 - 16.6.11: פורסמו התקנות המבטלות את הפטוֹר ממס לתושבי-חוץ בגין השקעה ישירה או עקיפה במק"מים ואג"ח לטווח קצר
 - 12.6.11: פורסמה הצעת החוק לביטול הפטור ממס רווחי הון במכירת מק"מים ואג"ח לטווח קצר בידי תושבי חוץ
 - 1.6.11: פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון: סעיף 94ב לפקודה וצו ניירות ערך זרים - הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?
 - 10.4.11: המלצות ועדת ששינסקי הפכו לחקיקה מחייבת: פורסם חוק מיסוי רווחי נפט
 - 15.2.11: פס"ד חדש: רווח שנוצר תוך זמן קצר ממכירת מניות שליטה בחברה בורסאית הינו רווח הון ולא הכנסה פירותית
 - 13.1.11: תיקוני חקיקה חדשים: שינוי סיווג של קרן חייבת לקרן פטורה + נקודות זיכוי לתושב חוזר
 - 7.12.10: ריבית שמקורה באיגרות-חוב של ממשלת ברזיל אינה חייבת במס בישראל
 - 17.5.10: פורסם פסק-הדין בעניין פור חברה לניהול תיקי השקעות - פרשנות מרחיבה לכללי קיזוז הפסדים
 - 18.3.10: הורדת שיעור מס החברות ל-25% מרחיבה את אפשרויות קיזוז הפסדים בידי חברות
 - 17.1.10: הוארכה תחולתן של תקנות מס הכנסה שעניינן בהשקעה בשותפויות לחיפושי נפט
 - 10.1.10: תזכורת - עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון
 - 20.12.09: מחזיק במק"מ? שקול מכירה לפני הפדיון
 - 16.11.09: פורסם חוזר מקצועי לגבי הוראת המס החדשה בעניין חלוקת דיבידנד ב-12% מס
 - 18.10.09: הפסד הון מירידת שער המטבע - מוכּר או לא מוכּר?
 - 23.8.09: רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא הקלת המס החדשה לגבי דיבידנד מחוץ לישראל
 - 6.8.09: הוראת המס החדשה לגבי חלוקת דיבידנד ב-12% מס בלבד
 - 2.8.09: פורסם דו"ח הוועדה לבחינת השלכות המס הכרוכות ביישום המלצות ועדת בכר
 - 26.2.09: הקלות מס חדשות לתושבי-חוץ מכוח תיקון 169 לפקודת מס הכנסה
 - 21.1.09: הקלת המס החדשה לגבי דיבידנד מחוץ לישראל
 - 31.12.08: פורסם תיקון 169 לפקודת מס הכנסה - פטור ממס על הכנסות פיננסיות לתושבי-חוץ והפחתת המס על דיבידנד שמקור
 - 23.12.08: מימוש הפסדים בשוק ההון
 - 16.12.08: קיזוז הפסדים מניירות-ערך נסחרים כנגד דיבידנד מחברה פרטית
 - 12.12.08: מכירה ורכישה מחדש של ניירות-ערך נסחרים
 - 17.9.08: מק"מ לעומת תעודת סל מק"מ
 - 10.9.08: קרן נאמנות חייבת או פטורה?
 - 28.7.08: 25% או 29%?
 - 17.6.08: שאלת הכדאיות במשיכת רווחים מחברה לצורך השקעתם כיחיד
 - 4.6.08: פיקדון בנקאי בידי חברה – זהירות!
 - 18.3.08: מיסוי השקעה באג"ח זבל
 - 5.3.08: העדר חבות במס על הכנסות בשוק ההון
 - 26.2.08: השקעה בקרן כספית בתקופה של אינפלציה שלילית
 - 3.2.08: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין אהוד אלוני
 - 15.1.08: תזכורת - עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון
 - 5.12.07: פק"מ OUT קרן כספית IN
 - 19.11.07: פסק-דין חדש בנושא כיבוס דיבידנד
 - 22.10.07: דמי ביטוח לאומי על הכנסות בשוק ההון?
 - 20.8.07: פורסם תיקון חקיקה רטרואקטיבי לגבי שיעור המס המוטל על ריבית שמקורה בנכס צמוד מטבע-חוץ
 - 7.8.06: ניכוי במקור בשל תשלום דיבידנד על מניות - הבהרה
 - 24.7.06: הפסדים מועברים ממכירת מניות נסחרות של חברות ישראליות - הבהרה
 - 21.6.07: פורסמה הצעת חוק לתיקון 157 לפקודת מס הכנסה
 - 30.1.06: תקנות חדשות לגבי איגרות-חוב ממשלתיות
 - 31.12.05: פורסמו תקנות לגבי ניכוי מס במקור בשוק ההון
 - 13.9.06: פסק-דין חדש בנושא ההבחנה בין סוחר למשקיע
 - 10.8.05: פורסמו תקנות לעניין סעיף 6(ט)(3) לחוק התיאומים
 - 5.1.05: אושר תיקון 142 לפקודת מס הכנסה המקדים את הורדת שיעור המס על ניירות-ערך זרים


שלום אורח!
האתר נועד להקנות מידע כללי בלבד, הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואין לו תוקף של חוות-דעת מחייבת.
© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא.