מיסוי בינלאומי
עקרונות המיסוי הבינלאומי
 - הרחבת המסלול הירוק להעברת כספים לחו"ל
 - כללי
 - ההבחנה בין תושב ישראל לבין תושב-חוץ
 - למהותן של האמנות למניעת כפל-מס
 - זיכוי ממס זר
 - הטלת המס על חברה נשלטת זרה (Controlled Foreign Corporation)
 - הטלת המס על חברת משלח-יד זרה
 - הקלות מס לחברת החזקות ישראלית
 - מיסוי נאמנויות
 - גילוי מרצון
 - מס יציאה
 - מקלט מס – מהו?
ההוראות המקצועיות והחלטותיהן של רשויות המס
 - ההוראות המקצועיות
 - החלטות ועדת הפסיקה
מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי בינלאומי
 - האם הוראות סעיף 94ב לפקודה (רווחים ראויים לחלוקה) חלות במכירת מניות חברה זרה?
 - זיכוי ממס בגין הכנסות שמקורן ב-LLC; הוצאות פחת בגין דירות להשכרה בארה"ב
 - בית-המשפט העליון קיבל את הערעור שהגיש פקיד-השומה על פסק-הדין בעניין גמול אמריקה בע"מ
 - התייחסות רשות המסים לעדכון כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)
 - עדכון כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)
 - החבות במס יציאה במקרה בו קיימת אמנת מס
 - הרחבת המסלול הירוק להעברת כספים לחו"ל
 - חברה כצינור; רווח הון בידי "יחיד מוטב"
 - עדכון להנחיות ביחס לנוהל גילוי מרצון
 - חוזר מקצועי בנושא גילוי מרצון
 - אמנה חדשה עם אוסטריה
 - החלטת מיסוי בנושא מוסד קבע
 - מסלול ירוק להעברת כספים לחו"ל – הנחיות לאיגוד הבנקים
 - אמנה חדשה עם אזארביג'ן
 - מועד חזרתו של תושב חוזר ותיק ומיסויו
 - Relocation וטופס הצהרות תושבוּת
 - עתירה לביטול הוראות ה-FATCA
 - חוזר בנושא מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה
 - היטל עובדים זרים – האם נוגד אמנת מס?
 - מכירת מניות איגוד מקרקעין בידי מוכרת הטוענת שהינה תושבת אנגליה לצורכי מס
 - פורסמה החלטת מיסוי בנושא עובדי Relocation
 - החלטת מיסוי חדשה
 - החלטת מיסוי בנושא תושבוּת
 - מסלול ירוק להעברת כספים לחו"ל
 - פסק-דין בנושא CFC
 - תושב ישראל או תושב רמאללה?
 - 31.7.17: החלטה בבקשה לדיון נוסף בעניין פלוני (סיווג כתושב ישראל)
 - 25.6.17: האם הנישום חייב לקזז הפסד עסקי כנגד הכנסתו ממקור זר לפני זקיפת מסי החוץ כזיכוי כנגד המס הישראלי?
 - 7.6.17: פורסם פסק-הדין בעניין ג'יטקו: קביעת מחירי העברה בעסקה בין צדדים קשורים
 - 24.5.17: חוזר מ"ה 3/2017 – יישום הסכם ה-FATCA
 - 3.4.17: החלטת מיסוי חדשה
 - 13.3.17: בית-המשפט העליון - סיווגו של יחיד כתושב ישראל
 - 23.2.17: זיכוי ממס בגין הכנסות שמקורן ב-LLC; הוצאות פחת בגין דירות להשכרה בארה"ב
 - 4.2.17: ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ
 - 4.2.17: החלטת מיסוי לגבי יחיד שהגיע לישראל כקטין, עזב ושב לישראל
 - 16.1.17: בקשה לדיון נוסף בעניין אחים דויטש תעשיות ומאיר זיילר; הצעת חוק לתיקון 238 לפקודת מס הכנסה – שינויים מהותיים במיסוי בינלאומי
 - 15.1.17: חברה ישראלית כסניף של חברה קפריסאית
 - 28.12.16: החלטת מיסוי בנושא תושבוּת וחבות במס בגין הכנסות עבודה מחו"ל; תיקון לאמנה עם הודו; אמנה חדשה עם קנדה
 - 26.12.16: פורסמה רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2016
 - 26.12.16: היערכות לקראת כניסתה לתוקף של אמנת המס החדשה עם גרמניה
 - 27.11.16: ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ – הארכת תוקף ההקלות ל''חברות מיוחדות''
 - 17.11.16: חוזר מס הכנסה בנושא חברה נשלטת זרה
 - 27.10.16: החלטת מיסוי בנושא פעילותה של חברה זרה בישראל
 - 13.10.16: חוזר מס הכנסה בנושא חברת משלח יד זרה
 - 5.10.16: זיכוי ממס זר
 - 29.8.16: תוספת לחוזר מס הכנסה בנושא שליטה וניהול
 - 23.8.16: סיוּוגו של יחיד כתושב ישראל
 - 16.8.16: חוזר בנושא מיסוי נאמנויות
 - 7.8.16: תקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטקא)
 - 16.7.16: פורסם תיקון 227 לפקודה – הוראות חדשות לצורך יישום הסכם ה-FATCA
 - 15.6.16: חיוב במס של שחקן פוקר ישראלי ושאלת סיוּוגו כתושב ישראל; החלטת מיסוי בנושא החלת ההוראות המיסוי והדיווח לגבי נאמנות על חברה לנאמנות
 - 15.5.16: אמנה חדשה למניעת כפל-מס בין ישראל לבין גרמניה
 - 18.4.16: פורסמה החלטת מיסוי בנושא השקעות נדל"ן בארה"ב וקבלת זיכוי עקיף
 - 12.4:16: רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי בנושא מיסוי פעילות של חברות זרות בישראל באמצעות האינטרנט
 - 4.4.16: חשיפת נתוני גילוי מרצון
 - 19.3.16: החלטת מיסוי חדשה בנושא חבות במס של סניף ישראלי
 - 14.2.16: החלטות מיסוי חדשות לגבי עולים חדשים; הצעת חוק לתיקון 221 לפקודה
 - 24.1.16: הכללת הוצאות אופציות לעובדים בחישוב ה-Cost+
 - 16.1.16: מתכנן Re-location? שקול לעזוב את ישראל עד 29.1.2016
 - 30.12.15: הכללת הוצאות אופציות לעובדים בחישוב ה-Cost+
 - 30.11.15: חברה ישראלית הקשורה לחברה קפריסאית שעוסקת בתחום הפורקס עשויה להיחשב לסניף של חברה זו לעניין חוק מע"מ
 - 27.11.15: פורסם תיקון 207 לפקודת מס הכנסה – חילופי מידע וסיוע בין ישראל לבין מדינות-חוץ
 - 24.11.15: מיסוי תושבי ישראל שעובדים בחו"ל
 - 16.11.15: חברה המאוגדת ברמאללה והמוחזקת בידי חברה פנמית ויחיד תושב ארה"ב – האם תושבת ישראל לצורכי מס?
 - 23.9.15: בית-המשפט – קביעת התושבוּת לצורכי מס ושאלת החבות במס יציאה במקרה בו קיימת אמנת מס
 - 1.9.15: דחיית מועד הדיווח הקבוע בהסכם ליישום FATCA
 - 29.6.15: הוארך מועד הגשת בקשות בהתאם להסדרי-המעבר לנאמנויות נהנה תושב ישראל ולמסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים
 - 25.6.15: טבעת החנק לגבי הון בלתי-מוצהר מתהדקת: פורסם תזכיר חוק שעניינו בחילופי מידע
 - 24.6.15: פורסמה החלטת מיסוי בנושא העתקת מקום המושב לצורכי מס של חברה זרה
 - 24.5.15: השלכות החזר מס שקיבלה חברה בת בארה"ב על זכאותה של חברת האם הישראלית לקבל זיכוי עקיף; סיווג פעילותה של חברת החזקות; קיזוז הפסדים
 - 20.5.15: החלטת מיסוי חדשה בנושא עולים חדשים והכנסות של חברה משפחתית שבבעלותם
 - 5.4.15: רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר מקצועי בנושא מיסוי פעילות של חברות זרות בישראל באמצעות האינטרנט
 - 10.3.15: רשויות המס פרסמה תוספת לחוזר המקצועי בנושא מיסוי נאמנויות
 - 17.2.15: פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא נאמנויות ובנושא מיסוי מקרקעין
 - 7.1.15: בית-המשפט המחוזי - האם ניתן להחיל על כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) את מדרגות המס הקבועות בסעיף 121 לפקודה?
 - 15.12.14: הוארך מועד הגשת בקשות בהתאם להסדרי-המעבר לנאמנויות נהנה תושב ישראל
 - 11.12.14: רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית בנושא גילוי מרצון
 - 27.11.14: פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא סיווג נאמנות כ"נאמנות קרובים"
 - 9.11.14: בית-המשפט המחוזי - האם יחיד שעזב להונג קונג לצורך עבודה וחזר לאחר פחות משלוש שנים נחשב ל"תושב חוץ" במהלך שהייתו שם?
 - 7.9.14: מבזק מיוחד: רשות המיסים פרסמה את הוראת השעה בנושא גילוי מרצון אנונימי וגילוי מרצון במסלול מקוצר
 - 29.7.14: פורסם פסה"ד בעניין אברהם כהן (שאלת סיווגו של יחיד כתושב ישראל) + החלטת מיסוי חדשה בנושא שהייה בישראל של תושב-חוץ בטרם חזר להיות תושב ישראל
 - 14.7.14: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין ניאגו - שאלת סיווגה של חברה זרה כחברה שהשליטה והניהול על עסקיה מופעלים מישראל
 - 3.7.14: נחתם הסכם עם משרד האוצר האמריקאי ליישום ה- FATCA
 - 26.6.14: רשות המיסים החליטה על דחיית מועד מסירת ההודעות ביחס לנאמנות קרובים שהוקמה לפני 1.1.2014
 - 18.6.14: פסק-דין ראשון של השופט ד"ר ש' בורנשטין - שאלת זכאותו של נישום להקלת המס על דיבידנד על-פי סעיף 163 לפקודת מס הכנסה
 - 13.6.14: אושרה אמנת המס עם פנמה
 - 21.5.14: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין מיכאל ספיר - שאלת התושבוּת לצורכי מס של נישום המתגורר בסינגפור בעוד שמשפחתו מתגוררת בישראל
 - 7.5.14: פרסמה החלטת מיסוי חדשה שעניינה בהשלכות המס החלות על פעילותה של חברת תעופה זרה בישראל
 - 4.5.14: הושג הסכם עם משרד האוצר האמריקאי ליישום ה- FATCA
 - 9.3.14: רשות המסים פרסמה את הֶסדרי-המַעבר שיחולו על נאמנויות שהוקמו לפני יום 31.12.2013 ואשר היוצר שלהן הינו תושב-חוץ והנהנה הינו תושב ישראל
 - 9.2.14: הצעת חוק חדשה: חילופי מידע בין רשויות המס בישראל לבין רשויות מס זרות לא רק מכוח אמנות המס!
 - 9.2.14: בית-המשפט העליון: שאלת זכאותו של נישום להטבת מס מכוח סעיף 11 לפקודת מס הכנסה והיותו תושב "יישוב מזכה" בהטבה כאמור
 - 3.2.14: רשות המיסים החליטה על דחיית מועד מסירת ההודעות ביחס לנאמנות קרובים שהוקמה לפני 1.1.2014 + טפסים מעודכנים
 - 12.1.14: בית-המשפט המחוזי - ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ - האם הסכם הביניים הישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה פוטר מניכוי כאמור?
 - 7.1.14: מתכנן Re-location? שקול לעזוב את ישראל עד 29.1.2014
 - 5.1.14: פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא מועד ניתוק התושבות לצורכי מס
 - 27.12.13: אושרה אמנת המס עם מלטה
 - 26.12.13: פורסם תיקון 198 לפקודת מס הכנסה - שינויים דרמטיים בכללי המיסוי החלים על חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה
 - 26.12.13: בית-המשפט - האם ניתן להחיל על כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) את מדרגות המס הקבועות בסעיף 121 לפקודה?
 - 23.12.13: פורסם פסק-הדין בעניין ינקו וייס אחזקות 1996 בע"מ - שאלת סיווגה של חברה כתושבת ישראל על-פי מבחן השליטה והניהול
 - 19.12.13: ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ - הארכת תוקף ההקלות ל"חברות מיוחדות"
 - 27.10.13: פורסם חוזר מקצועי לגבי אמנת המס עם גיאורגיה
 - 11.9.13: בית-המשפט: האם טעות של הנישום בהתקשרותו בהסכם שומות בקשר לחברת CFC מקנה לו זכות לפתיחת השומות ו/או לביטול ההסכם?
 - 2.9.13: רשות המסים תפרסם הֶסדרי-מַעבר לנאמנויות ותקדם תקינה בקשר למיסוי נאמנויות
 - 12.6.13: פורסם פסק-הדין בעניין מיכאל ספיר: שאלת התושבוּת לצורכי מס של נישום המתגורר בסינגפור בעוד שמשפחתו מתגוררת בישראל
 - 19.3.13: פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא מיסוי בינלאומי
 - 18.3.13: לראשונה ניתן פסק-דין בנושא שאלת סיווגו של יחיד כתושב ישראל בהתאם לדין החל לאחר תיקון 132
 - 17.1.13: פורסם טופס חדש לבקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא עמידה בתנאים לקבלת מעמד של עולה חדש ותושב חוזר ותיק
 - 15.1.13: הוראה מקצועית חדשה של רשויות המס בנושא אישור זכאות לעולים חדשים/תושבים חווזרים ותיקים
 - 30.12.12: פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא נאמנויות
 - 20.12.12: האם שחקני כדורסל תושבי ארה"ב פטוּרים ממס בישראל מכוח האמנה למניעת מסי-כפל בין ישראל לבין ארה"ב?
 - 17.12.12: פורסמו החלטות מיסוי חדשות בתחום מיסוי הקצאת אופציות לעובדים ובתחום מיסוי בינלאומי
 - 3.12.12: פורסמה החלטת מיסוי שעניינה בתנאים אשר בהתקיימם בני-זוג ייחָשבו לתושבי ישראל לעניין האמנה למניעת מסי-כפל בין ישראל לבין מדינת מושבם הקודם
 - 2.12.12: פורסמה הנחיית רשויות המס לגבי קיזוז הפסדים מחו"ל במסגרת הליך גילוי מרצון
 - 27.11.12: בית-המשפט המחוזי בתל-אביב - האם תושב ישראל שעבד בארה"ב וחויב במס מדינתי זכאי לקבל בגינו זיכוי ממס ישראלי או לנכּותו כהוצאה לצורכי מס?
 - 27.9.12: פסיקה חדשה של בית-המשפט המחוזי בנושא מוניטין ובנושא מיסוי בינלאומי
 - 3.9.12: פורסמה החלטת מיסוי חדשה שעניינה בפטוֹר ממס לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים בגין הכנסותיהם כשותפים בשותפוּת זרה
 - 2.7.12: החלטות מיסוי חדשות: חברה משפחתית בידי עולה חדש, מוסד קבע, ביטול אופציות ורכישה עצמית, הארכת מועד פקיעת אופציות והקצאת אופציות למניות בכורה
 - 26.6.12: מבזק מיוחד - רשות המסים הודיעה על הארכת מועד להגשת פניות לגילוי מרצון עד ליום 27.9.12 ועל האפשרות להגיש פניות מקדמיות בנושא באופן אנונימי
 - 25.6.12: פורסמה החלטת מיסוי חדשה לגבי הזכאות לזיכוי עקיף בקבלת דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל
 - 29.3.12: פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי מקרקעין (פינוי בינוי) ומיסוי בינלאומי (מוסד קבע)
 - 29.1.12: פורסם חוזר מקצועי בנושא ההפיכה מתושב ישראל לתושב-חוץ ולהפך
 - 17.1.12: פס''ד חדש בנושא מיסוי בינלאומי: חברה זרה סווגה כחברה שהשליטה והניהול על עסקיה מופעלים מישראל
 - 2.1.12: אושרה אמנת המס עם דנמרק
 - 26.12.11: אושרה אמנת המס עם גיאורגיה
 - 8.12.11: פורסם חוזר מקצועי בנושא רווחיה של חברה נשלטת זרה (CFC)
 - 1.9.11: פורסם פסק-הדין בעניין ד"ר יוסף סגמן -ניכוי הוצאות שהייה מחוץ לישראל
 - 16.8.11: פורסמה החלטת מיסוי חדשה לגבי הזכאות לזיכוי עקיף בקבלת דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל
 - 12.7.11: פורסמה החלטת מיסוי חדשה: החזקה עקיפה של עולה חדש בחברה ישראלית
 - 28.6.11: רשויות המס פרסמו את חלקו השני של החוזר המקצועי בנושא עולים חדשים ותושבים חוזרים
 - 9.6.11: פורסם חוזר מקצועי בנושא האמנה למניעת כפל-מס בין ישראל לבין טיוואן
 - 2.6.11: נקודות זיכוי לתושב חוזר
 - 1.6.11: ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ - הארכת תוקף ההקלות ל"חברות מיוחדות"
 - 7.3.11: סיווגה של חברה כתושבת ישראל - מבחן מרכז הכובד היחסי?
 - 19.1.11: רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא הקלות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים
 - 28.11.10: פורסם חוזר מקצועי לגבי האמנה למניעת כפל-מס בין ישראל לבין וייטנאם
 - 16.6.10: פסק-דין חדש: הכנסות שמקורן בחברת LLC והמיוחסות לבעל המניות אינן חייבות בדמי ביטוח לאומי
 - 15.6.10: עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים כפופים לחובות דיווח לבנק ישראל
 - 28.1.10: רשות המיסים פרסמה הוראה מקצועית בנושא דיווחים לגבי נאמנויות
 - 25.1.10: אושרו אמנות המס עם טיוואן, וייטנאם ואסטוניה
 - 31.12.09: עודכן הסכום המירבי בדולרים שמותר בניכוי בשל הוצאות דיור בחודש ליחידים תושבי ישראל העובדים בחו"ל
 - 28.10.09: רשות המיסים הודיעה על דחיית מועדים לגבי נאמנויות ועל הבהרות בנושא זה
 - 23.8.09: רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא הקלת המס החדשה לגבי דיבידנד מחוץ לישראל
 - 24.6.09: פורסמו טפסים באנגלית בעניין נאמנויות וניתנה אורכה עד 30.10.2009 להגשת הדיווחים והבקשות להסדר בנושא
 - 2.3.09: רשות המיסים פרסמה הבהרות וטופס חדש לגבי בחירה בשנת הסתגלות
 - 26.2.09: הקלות מס חדשות לתושבי-חוץ מכוח תיקון 169 לפקודת מס הכנסה
 - 18.2.09: רשויות המס פרסמו הבהרה לגבי הלוואות שניתנו לחו"ל כנגד שטרי הון
 - 21.1.09: הקלת המס החדשה לגבי דיבידנד מחוץ לישראל
 - 31.12.08: פורסם תיקון 169: פטוֹר ממס על הכנסות פיננסיות לתושבי-חוץ והפחתת המס על דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל
 - 18.12.08: ניתנה אורכה עד 30.6.2009 להגשת הדיווחים והבקשות להסדר בעניין הנאמנויות
 - 5.11.08: הקלות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים - מבזק מס' 4
 - 28.10.08: הקלות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים - כתבה מס' 3
 - 22.10.08: הקלות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים - כתבה מס' 2
 - 7.10.08: הקלות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים - כתבה מס' 1
 - 16.9.08: פורסם תיקון 168 לפקודת מס הכנסה - הקלות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים
 - 14.7.08: פורסם חוזר מקצועי בנושא מחירי העברה
 - 3.7.08: פורסמה הצעת חוק לתיקון 167 לפקודת מס הכנסה - הקלות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים
 - 2.7.08: יישור קו לגבי נאמנויות שהוקמו לפני 1.1.2006
 - 24.6.08: פורסמו תקנות חדשות בנושא נאמנויות וכן תיקון נוסף לתקנות הדולריות
 - 23.6.08: פורסמו הודעת מנהל רשות המיסים וכן טפסים חדשים לגבי מיסוי נאמנויות
 - 15.6.08: פורסם תיקון 165 לפקודת מס הכנסה - תיקון ההוראות שעניינן במיסוי נאמנויות
 - 30.3.08: אושרה אמנת המס עם פורטוגל
 - 12.3.08: רשות המיסים פרסמה הודעה לגבי תחולת סעיף 85א לפקודה על הלוואות שנותנו לחו"ל כנגד שטרי הון
 - 13.1.08: מתכנן Re-location? שקול לעזוב את ישראל עד 29.1.08
 - 9.1.08: אושרה אמנת המס עם סלובניה
 - 31.12.07: נדחה המועד להגשת דיווחי הנאמנויות עד ליום 31.5.08
 - 17.10.07: פורסם טופס הצהרה על עסקות בינלאומיות
 - 28.8.07: אושרה אמנת המס עם מולדובה
 - 18.4.07: פורסמו כללים בעניין נקודות זיכוי לתושב-חוץ
 - 28.3.07: אושרה אמנת המס עם אתיופיה
 - 22.2.07: אושרה אמנת המס עם קרואטיה
 - 10.1.07: אושרה אמנת המס עם ליטא
 - 29.11.06: פורסמו התקנות בעניין מחירי העברה
 - 13.8.06: אושרו אמנות המס עם לוקסמבורג ולטביה
 - 5.5.06: תקנות חדשות לעניין הגדרת תושב ישראל
 - 22.1.06: נחתמה אמנה למניעת מסי-כפל עם לטביה
 - 31.12.05: אושרה אמנת המס עם סינגפור
 - 29.11.05: אושרה אמנת המס עם ברזיל


שלום אורח!
האתר נועד להקנות מידע כללי בלבד, הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואין לו תוקף של חוות-דעת מחייבת.
© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא.