עקרונות יסוד במערכת המיסוי
ההבחנה בין המשקיעים השונים
 - ההבחנה בין יחיד לבין חברה
 - ההבחנה בין תושב ישראל לבין תושב-חוץ
עקרונות החבות במס הכנסה, מע"מ ודמי ביטוח לאומי
 - החבות בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות
חובות דיווח לרשויות המס
 - מבנה הדו"ח שנתי ומועד הגשתו
 - הפטור מהגשת דו"ח שנתי
 - דיווח מקוצר על הכנסות שמקורן בחו"ל
מקדמות מס וחובת ניכוי מס במקור
 - כללי
 - מקדמות מס
 - חובת ניכוי מס במקור
ההוראות המקצועיות והחלטותיהן של רשויות המס
 - ההוראות המקצועיות
 - החלטות המיסוי
 - החלטות ועדות הכופר
מבזקים, חדשות ועדכונים
 - הגדרת "כיבוד קל" בתקנות ניכוי הוצאות מסוימות
 - הדו"ח השנתי של הממונה על חוק חופש המידע ברשות המיסים
 - ניכוי הוצאות משפטיות בגין הליך פלילי נגד מנהל החברה ובעל מניותיה
 - זקיפת שווי בגין ימי גיבוש לעובדים
 - רשימת היישובים המוטבים לשנת 2018
 - דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2017; דע זכויותיך וחובותיך; הכרה בקבלה בגין תרומות שנשלחו כ"מסמך ממוחשב"
 - ניכוי הוצאות מימון; קיזוז הפסדים לאחַר רכישת שליטה והעברת פעילות; תיקון תקנות הפטור מהגשת דוח שנתי; הוצאות מחיה; גביית חוב מס מבן-הזוג
 - תזכיר חוק לביטול החברה השקופה
 - הסדר מיסוי חדש לחברות בית ותיקון ההסדר לגבי חברות משפחתיות; תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית לשנת 2019; הרחבת הפטור מהגשת דוח שנתי ועוד
 - דחייה במועדי הדיווח והתשלום
 - עמדות חייבות בדיווח לשנת 2017; שיעורי הריבית המעודכנים לגבי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודה; אישורי ניכוי מס במקור
 - מיסוי יהלומנים; תיקון לתקנות ניכוי במקור
 - חוזר מקצועי בנושא חברות ארנק
 - הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית
 - הארכת מועד שידור והגשת הדוחות השנתיים לנישומים מיוצגים
 - זיכוי בעד נטול יכולת
 - מסלול ירוק להעברת כספים לחו"ל
 - זקיפת שווי רכב – המבחנים לסיווג כרכב תפעולי, גילום ההטבה וחישוב השווי; בסיס צבירה להכנסה מסחיטה באיומים ועוד
 - פורסם הקוד האתי של רשות המסים
 - מחשבון נקודות זיכוי; הדו"ח השנתי של הממונה על חוק חופש המידע ברשות המסים
 - נקודות זיכוי להורים; הטבות מס ליישובים
 - נקודות זיכוי להורים; הטבות מס ליישובים; שידור דוחות שנתיים של יחידים; חקירת עבירות מס עם עבירות רגילות
 - מדריך דע זכויותיך וחובותיך 2016; מסירת מידע על נתוני שכר (טופס 106)
 - תזכורת בדבר דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ; הוראת ביצוע בנושא ניתוב ושינויים בדו"חות המס השנתיים
 - דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2016
 - תשלום המס בגין שנת 2016; החלת התקנות הדולריות
 - אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים; תיאום מס באינטרנט; דיווח לגבי שכר בתאגיד פיננסי ולגבי נקיטת עמדה חייבת בדיווח
 - שינויים בכללי מתן נקודות זיכוי לעובדים זרים; שיעורי הריבית המעודכנים לגבי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודה; גילוי מרצון לגבי יהלומנים
 - פורסם חוק ההסדרים; קביעת ערך המלאי בענף היהלומים
 - פורסמה רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2016
 - תיקון לתקנות הפחת
 - ניכוי הוצאות משפטיות בגין הליך פלילי נגד מנהל החברה ובעל מניותיה
 - תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2017 ואילך
 - מיסוי מלגות לפרופסורים
 - הוצאות כיבוד מחוץ למקום העסק
 - בית-המשפט קיבל את הערעור שהוגש באמצעות משרדנו וקבע שעובדים זרים זכאים לנקודות זיכוי
 - תיקוני החקיקה המתוכננים בחוק התכנית הכלכלית
 - פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין בארד: קביעוּת בעבודה – האם "טובת הנאה" החייבת במס
 - פטור ממס לנכה שהגדיל את משכורתו בתקופת הנכות, מבצעי התרמות, תיקון 225 לפקודה, עדכוני ביטוח לאומי ועוד
 - דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי
 - שינויים במס הכנסה שלילי
 - פורסם מדריך דע זכויותיך וחובותיך 2015
 - הוראת ביצוע של רשויות המס בנושא מס יסף; שיעורי הריבית המעודכנים לגבי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה
 - בית-המשפט – ניכוי מס במקור בגין תשלום במסגרת בוררות
 - בית-המשפט – על פקיד-השומה לענות על שאלות שתציג לו המערערת לגבי נישומים אחרים
 - בית-המשפט – ניכוי הוצאות בגין תשלום עמלות, ביגוד ומשכורות לילדים
 - טפסים מעודכנים לדו"חות המס לשנת 2015; הוראת ביצוע בנושא אישורי ניכוי מס במקור
 - הקטנת שיעור מס החברות
 - פורסמה הצעת חוק להקטנת שיעור מס החברות
 - הכנסות והוצאות מימון שמקורן בהלוואות לחברות קשורות; מועד היווצרות הכנסה מהפרשי הצמדה לעניין הפטוֹר ממס בגינהּ
 - האם הכנסות שכירות של יחיד מנכס שהושכר בעבר ובמשך יותר מ-10 שנים לחברה בבעלות אותו יחיד נחשבות להכנסה מיגיעה אישית?
 - האם ניתן לקזז הפסד עסקי מועבר כנגד הכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי?; הפחתת יתרת שיפורים במושכר בשנה מאוחרת לתום תקופת השכירות
 - 8.7.15: בית-המשפט העליון – האם העסקת עובדים זרים גוררת חובת תשלום היטל?
 - 7.7.15: ניכוי הוצאות מימון בנסיבות בהן בוצעו משיכות פרטיות מהעסק
 - 4.1.15: שינויים בכללי ההתיישנות של חובות בדמי ביטוח לאומי
 - 6.10.14: חיוב במס בגין ריבית המשתלמת בגין חוב פסוק בהוצאה לפועל; סמכות המנהל להאריך את תקופת ההתיישנות
 - 26.8.14: פורסמה הודעת רשות המיסים בעקבות התיקון לתקנות הפטור מהגשת דו"ח שנתי שקבע סייג לפטור מהגשת דו"ח לגבי בעלי הכנסות גבוהות ולגבי משקיעים בשוק ה
 - 25.7.14 - בית-המשפט: האם הכנסות שכירות של יחיד מנכס שהושכר בעבר ובמשך יותר מ-10 שנים לחברה בבעלות אותו יחיד נחשבות להכנסה מיגיעה אישית?
 - 22.4.14: בית-המשפט - כיצד יש לסווג תשלומים ששולמו לבני משפחתו של בעל השליטה בחברה?
 - 7.4.14: רשות המיסים הודיעה על דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לגבי יחידים
 - 2.2.14: רשות המסים פרסמה מדריך לחייל המשוחרר וכן מדריכים בנושא הטבות במס להורים עם ילדים קטנים והקלות במס לשכירים
 - 28.1.14: פורסם התיקון לחוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס - הקטנת שיעור דמי הביטוח הלאומי שנגבים מהמעסיקים על חלק השכר העולה על 60% מהשכר הממוצע
 - 22.12.13: מענק שניתן לעובדי החברה כמחווה של הכרת תודה אישית על-ידי בעל השליטה בחברה - האם הכנסה החייבת במס או שמא מתת-שמים (Windfall)?
 - 20.11.13: פורסמה הצעת החוק בנושא הכללים החדשים בדבר זכאות לחישוב נפרד להכנסות בני-זוג
 - 5.11.13: בית-המשפט: הכנסה חד-פעמית ממכירת מניות - האם רווח הון או שמא עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי?
 - 7.10.13: בית-המשפט המחוזי - נערת ליווי או שמא פילגש?
 - 27.8.13: בית-המשפט: שאלת התרתן בניכוי של הוצאות מימון מראש
 - 27.6.13: בית-המשפט - האם יש להחיל את הלכת ורד פרי באופן רטרוספקטיבי גם על נישומים אחרים?
 - 11.6.13: פורסמה הצעת חוק התכנית הכלכלית
 - 9.6.13: תזכורת - יש להגיש דו"ח שנתי מקוון (לרבות טופס 6111 מקוון) עד סוף החודש!
 - 2.6.13: פורסם ברשומות הצו המגדיל את שיעור מס הרווח ומס השכר המוטלים על מוסדות כספיים מ-17% ל-18%
 - 28.5.13: פורסם ברשומות הצו המגדיל את שיעור המע"מ ל-18%
 - 23.5.13: האם הכנסתו של מלצר מתשר מהווה חלק מהכנסות המעביד?
 - 26.4.13: פסיקה חדשה: חיוב במס של עובדת שגנבה כספים; סדר הראיות כאשר המשיב טוען למלאכותיות העִסקה
 - 27.12.12: רשות המיסים פרסמה את הסכומים המעודכנים לשנת-המס 2013
 - 10.12.12: פסק-דין חדש: הפרשה לאחריות, קנס גירעון וחיוב במס בגין יתרת חו"ז של בעלי מניות
 - 15.11.12: תזכורת - הגשת בקשה להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2013
 - 28.8.12: רשות המסים פרסמה מסמך הבהרות לגבי העלאת שיעור המע"מ מ-16% ל-17%
 - 14.8.12: פורסם החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012: שינוי מדרגות המס, הטלת מס נוסף בשיעור 2% והגדלת שיעור דמי הביטוח ממעס
 - 12.8.12: בית-המשפט העליון: גמול שנפסק לתובע ייצוגי חייב במס הכנסה בהיותו תקבול בגין עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי
 - 8.8.12: פורסם תיקון 74 לחוק מיסוי מקרקעין - תמ"א 38 שינוי 2
 - 2.8.12: פורסם הצו המגדיל את שיעור המע"מ ל-17% החל ביום 1.9.2012
 - 24.7.12: חקיקה חדשה: פטור ממס להכנסה של קופת גמל מהשכרת דירות מגורים; ביטול המעבר מ-4 ל-8 שנים לגבי הפטור ממס שבח; והותרת המע"מ בשיעור 16%
 - 25.6.12: פורסם החלטתו של בית-המשפט העליון בעתירה לדיון נוסף בעניין שקורי, כהן ומלכיאלי
 - 19.6.12: פסיקה חדשה בנושא התיישנות שומות מס הכנסה ובנושא זיכוי ממס בגין החזקת נכה במוסד מיוחד
 - 4.6.12: בית-המשפט המחוזי: בחישוב שווי מלאי תכשיטים יש לפעול לפי הכלל של ''עלות או שוק - כנמוך''
 - 29.5.12: פורסמה הוראת ביצוע בנושא דגשים בנוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2011
 - 10.5.12: רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי בנושא התרת הוצאות ועלויות לצורכי מס בהיעדר אסמכתאות לקיומן
 - 6.5.12: בית-המשפט המחוזי: קביעתה של מינהלת מרכז ההשקעות מחייבת את פקיד-השומה; סיווגן החשבונאי של הוצאות משליך על סיווגן המיסויי
 - 3.5.12: פס''ד חדש: דו"חות כספיים שהוגשו עם הסתייגות של רואה-החשבון המבקר לא ייחשבו, ככלל, לדו"חות שהוגשו כדין לרשויות המס
 - 29.4.12: בית-המשפט המחוזי: אי-פסילת ספרי הנישום הגם שהיה מקום לעשות כן אינה משחררת את פקיד-השומה מחובת הצדקת השומה
 - 22.4.12: תזכורת בדבר דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ
 - 19.4.12: פורסמה הנחיה מקצועית שעניינה במיסוי מענקים לרופאים בפריפריה ומקצועות במצוקה
 - 18.4.12: רשות המיסים הודיעה על דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לגבי יחידים
 - 15.4.12: בית-המשפט המחוזי: הפטור ממס להכנסה מיגיעה אישית מוקנה גם במקרה בו היקף הפעילות מצומצם
 - 4.4.12: פס''ד חדש: כיצד יש לסַווג תקבולים שמקורם בפיצוי מחברת ביטוח בעקבות שריפה במפעל
 - 15.3.12: פורסם תיקון 189 לפקודת מס הכנסה - אפשרות לדחות מועד קבלת נקודות זיכוי בגין תואר ראשון/שני בתחום עיסוק שנדרשת בו התמחות
 - 11.3.12: פורסם מדריך רשויות המס להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותך וחובותך) לשנת-המס 2011
 - 7.3.12: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין גזית החזקות - פרשנות לטובת הנישום לגבי כללי קיזוז הפסדים
 - 23.2.12: פורסמו שיעורי הריבית לגבי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה
 - 1.2.12: בית-הדין האזורי לעבודה: הסכם שומה עם פקיד-השומה מחייב, בנסיבות מסוימות, גם את המוסד לביטוח לאומי
 - 18.1.12: פורסם תיקון לתקנות לפיו דמי חבר ודמי טיפול המשולמים לארגון מקצועי מהווים בחלקם הוצאה מותרת בניכוי לעובד
 - 16.1.12: פורסמה הוראת ביצוע מעודכנת של רשויות המס לגבי הדיווח המקוון למע''מ
 - 12.1.12: פורסם תיקון 188 לפקודה - אי תחולת כללי IFRS בקביעת ההכנסה החייבת בשנות-המס 2010 ו-2011
 - 20.12.11: נדחתה עתירה לבג"ץ לביטול תקנות הפטור מהגשת דו"ח שנתי + כרסום (?) בהלכת סמי
 - 5.12.11: אושר החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011
 - 1.12.11: פורסם התיקון לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) - הוחזרה הטבת המס לתושבי אילת
 - 27.11.11: פס"ד חדש של בית-המשפט העליון בנושא חיוב במס של מומחה לקבלה ונומרולוגיה
 - 23.11.11: פס"ד חדש של בג"ץ: החזר מס שנוכה במקור ממשכורת שייך לעובד ולא למעביד גם כאשר מדובר ב"משכורת נטו"
 - 21.11.11: תזכורת - הגשת בקשה להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2012
 - 20.11.11: פורסמו הסכומים המעודכנים של הוצאות אש"ל בארץ
 - 26.10.11: פורסמו החלטות ועדות-הכופר ברשות המיסים למחצית הראשונה של שנת-המס 2010
 - 24.10.11: רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא קיזוז הפסדים במפעל מעורב
 - 18.8.11: פורסם פסק-הדין של ביהמ"ש העליון בעניין שבטון: הפריסה לפי סעיף 8(ג)(3) לפקודה הינה מהותית ומקנה פטור ממס לנכה לגבי כל אחת משנות הפריסה
 - 19.7.11: תזכורת - עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון
 - 17.7.11: ביהמ"ש המחוזי בחיפה: יש להגיש בקשה להיחשב כחברה משפחתית לא פחות מחודש לפני תחילת השנה הרלבנטית
 - 14.7.11: בג"ץ קיבל את עתירתה של לשכת ארגוני העצמאיים והעסקים (להב) בדבר עדכון סכום האש"ל
 - 11.7.11: תזכורת - יש להגיש טופס 6111 באופן מקוּון
 - 6.6.11: ניכוי הוצאות רכב שרכש תאגיד ונרשם על-שם אדם אחר במרשם רשות הרישוי
 - 13.4.11: תשלום בגין הפסקת התקשרות של תחנת דלק עם חברת פז מהווה בחלקו תשלום בגין מוניטין
 - 23.3.11: הוצאות שכר לימוד לתואר ראשון ושני אינן מותרות בניכוי לצורכי מס
 - 21.3.11: פורסמה הנחיית רשות המיסים לגבי תשלום מקדמה ברכישת זכות במקרקעין מקבלן
 - 30.1.11: פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון: בהיעדר הוראה אחרת בחוזה יש לראות את מחיר העסקה ככולל מע"מ
 - 26.1.11: רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא איסור תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים
 - 23.1.11: פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון: ריבית והפרשי הצמדה בגין שומת ניכויים הינן הוצאה מוכרת
 - 13.1.11: תיקוני חקיקה חדשים: שינוי סיווג של קרן חייבת לקרן פטורה + נקודות זיכוי לתושב חוזר
 - 28.12.10: פורסמה הצעת חוק הכוללת תיקונים להוראות שעניינן בהלוואות בין-חברתיות
 - 14.12.10: הותרת המע"מ בשיעור 16% + התיישנות בקשה להחזר מס עקב קבלת פטור ממס לנכה
 - 10.11.10: פורסם תיקון 122 לחוק הביטוח הלאומי - מלחמה בתופעת המרמה בקבלת גמלאות
 - 12.9.10: נדחו העתירות לבג"ץ בדבר הכפלת תקרת ההכנסה לעניין החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות
 - 1.9.10: פורסם קובץ החלטות ועדות הכופר למחצית השנייה של שנת 2009
 - 16.6.10: פסק-דין חדש: הכנסות שמקורן בחברת LLC והמיוחסות לבעל המניות אינן חייבות בדמי ביטוח לאומי
 - 16.6.10: רשות המיסים פרסמה הוראה מקצועית בדבר אי-תחולת כללי IFRS בקביעת ההכנסה החייבת בשנות-המס 2009-2007
 - 17.5.10: פורסם פסק-הדין בעניין פור חברה לניהול תיקי השקעות - פרשנות מרחיבה לכללי קיזוז הפסדים
 - 16.5.10: לקראת הדו"ח השנתי - 10 עצות ודגשים לגבי קיזוז הפסדים
 - 4.5.10: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בסוגיית קיזוז מס תשומות ב"פרוייקט האי היווני"
 - 11.3.10: מועד הגשת הדו"ח השנתי לעצמאים ושכירים נדחה ליום 31.5.2010
 - 7.3.10: פורסם תיקון 175 לפקודה - פטור ממס על מלגות לסטודנטים וחוקרים
 - 24.2.10: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין מודול בטון
 - 4.2.10: פורסם תיקון 174 - אי תחולת כללי IFRS בקביעת ההכנסה החייבת בשנות-המס 2007, 2008 ו-2009
 - 3.1.10: שיעור המע"מ, וכן שיעור מס שכר ורווח לגבי מוסד כספי, הורדו מ-16.5% ל-16%
 - 7.12.09: רשות המסים פרסמה הוראת ביצוע בנושא שינוי בשיטת הדיווח למע"מ
 - 2.12.09: פורסם תיקון 172 לפקודת מס הכנסה: אי-הכרה בתשלומים שנתינתם מהווה עבירה
 - 21.9.09: פורסם תיקון לתקנות מס הכנסה שעניינן בהלוואות בין-חברתיות
 - 4.8.09: פורסם קובץ החלטות ועדות הכופר למחצית השנייה של שנת 2008
 - 27.7.09: היערכות לקראת הכפלת התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי/בריאות
 - 23.7.09: פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית: שינויים מרחיקי-לכת במס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ
 - 16.7.09: פורסם תיקון 170 לפקודת מס הכנסה - מסלול עוקף פס"ד ורד פרי
 - 2.7.09: שיעור מס הרווח ומס השכר המוטלים על מוסדות כספיים הועלה ל-16.5%
 - 24.6.09: פורסמו טפסים באנגלית בעניין נאמנויות וניתנה אורכה עד 30.10.2009 להגשת הדיווחים והבקשות להסדר בנושא
 - 23.6.09: פורסמה הצעת חוק לתיקון 171 לפקודת מס הכנסה - מסלול עוקף פס"ד ורד פרי
 - 2.6.09: פורסמה הצעת חוק לתיקון 170 לפקודת מס הכנסה: אי-הכרה בתשלומים שנתינתם מהווה עבירה
 - 30.4.09: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין ורד פרי
 - 8.4.09: פורסם המדריך להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותיך וחובותיך) לשנת-המס 2008.
 - 6.4.09: רשויות המס פרסמו את קובץ החלטות המיסוי שניתנו בשנת-המס 2008
 - 9.2.09: רשויות המס פרסמו הבוקר את קובץ החלטות המיסוי שניתנו בשנת-המס 2007
 - 2.12.08: פורסם קובץ החלטות ועדות הכופר למחצית הראשונה של שנת 2008
 - 11.9.08: פורסם מדריך לקבלת מענק הכנסה - מס הכנסה שלילי לשנת-המס 2008
 - 7.9.08: פורסם חוזר מקצועי בעניין מס הכנסה שלילי (שכירים)
 - 4.9.08: הודעת רשות המיסים בעניין מס הכנסה שלילי
 - 21.7.08: תקנות חדשות לגבי פחת מואץ, תזכורת לגבי הדיווח החצי-שנתי לרשויות המס ועוד
 - 24.6.08: פורסמו תקנות חדשות בנושא נאמנויות וכן תיקון נוסף לתקנות הדולריות
 - 1.6.08: הבהרת רשויות המס לגבי התיקון לתקנות הדולריות
 - 1.6.08: פורסם תיקון לתקנות הדולריות - חזרה מיישום הוראותיהן בשנות-המס 2007 ו-2008
 - 29.5.08: פורסם פסה"ד של ביהמ"ש העליון בעניין בן ארי סוכנות לביטוח: רכישת חברה עם הפסדים צבורים
 - 27.5.08: רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בעניין תקופת שומה מיוחדת
 - 22.5.08: רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא תכנוני מס החייבים בדיווח
 - 15.4.08: שינויים בכללי החבות בדמי ביטוח לאומי - חוזר המוסד לביטוח לאומי
 - 10.4.08: תוקנה טעות הסופר שנפלה בתיקון 20 לחוק התיאומים (ביטול החוק)
 - 9.4.08: פורסם קובץ החלטות ועדות הכופר למחצית השנייה של שנת 2007
 - 9.4.08: נדחה מועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2007 + פורסם מדריך דע זכויותיך וחובותיך
 - 6.4.08: פסק-דין תקדימי של ביהמ"ש המחוזי: תשלום עבור מעונות וטיפול בילדים מוכר בחלקו כהוצאה לצורכי מס
 - 1.4.08: הוארך תוקפן של התקנות המקנות זיכוי ממס בשל עבודה במשמרות
 - 18.3.08: פורסמו טפסים חדשים לגבי הדו"ח השנתי לשנת-המס 2007
 - 6.3.08: פורסם תיקון 20 לחוק התיאומים: ביטול חוק התיאומים, שינוי הוראות סעיפים 3(ט) ו-(י) לפקודה ותיקון לחוק מע"מ
 - 27.2.08: רשויות המס פרסמו לקט נוסף של החלטות מיסוי
 - 4.2.08: פורסמו טפסים נוספים לגבי הדו"ח השנתי לשנת-המס 2007
 - 20.1.08: תזכורת בדבר הגשת בקשה להחלת התקנות הדולריות
 - 1.1.08: פורסם החוק בעניין מס הכנסה שלילי
 - 1.1.08: פורסם תיקון לתקנות מס הכנסה בעניין ניכוי הוצאות רכב ושווי שימוש ברכב
 - 22.10.07: ביטוח לאומי על הכנסות בשוק ההון?
 - 17.10.07: פורסם טופס הצהרה על עסקות בינלאומיות
 - 28.8.07: פורסם קובץ החלטות ועדות הכופר ברשות המסים למחצית הראשונה של שנת 2007
 - 12.6.07: חקיקה חדשה: נקודות זיכוי לבעלי תואר אקדמי + עדכון גובה ההוצאות המותרות בניכוי לעובדים בחו"ל
 - 7.5.07: פורסם טופס 6111 לשנת-המס 2006
 - 17.4.07: פורסם קובץ החלטות ועדות הכופר ברשות המסים לשנת 2006
 - 11.4.07: פורסם מדריך רשויות המס להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותך וחובותך) לשנת-המס 2006
 - 19.3.07: הצעת חוק בעניין מס הכנסה שלילי ופנסייה חובה לעובדים
 - 14.3.07: רשויות המס פרסמו לקט נוסף של החלטות מיסוי
 - 10.1.07: פורסם תיקון 153 לפקודת מס הכנסה
 - 3.1.07: פורסמו תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי)
 - 31.12.06: פורסם תיקון 152 לפקודת מס הכנסה
 - 27.12.06: תקנות חדשות! תכנון מס החייב בדיווח + פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת
 - 20.11.06: פסק-דין חדש של בית-המשפט העליון בעניין חברות הגז
 - 21.9.06: פורסם מדריך למילוי בקשה להכרה כמוסד ציבורי
 - 28.6.06: הפחתת שיעור המע"מ
 - 5.6.06: פורסם לקט החלטות מיסוי
 - 25.5.06: מנהל רשות המסים פרסם את רשימת תכנוני המס החייבים בדיווח
 - 12.3.06: פסק-דין חדש - הוצאות לימודי תואר שני אינן מותרות בניכוי
 - 1.1.06: בוטלה החבות במס בולים
 - 11.8.05: פורסם תיקון 147 לפקודת מס הכנסה
 - 3.4.05: פס"ד חדש: הוצאות הנפקת אופציות לציבור מותרות בניכוי בשלושה שיעורים שנתיים


שלום אורח!
האתר נועד להקנות מידע כללי בלבד, הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואין לו תוקף של חוות-דעת מחייבת.
© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא.